Съветът:

  1. определя приоритетите в сферата на образованието, науката, иновациите, информационните и комуникационните технологии;
  2. координира изпълнението на ИСИС;
  3. разглежда годишни доклади за изпълнение на ИСИС съгласно мониторинговия механизъм;
  4. предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е необходимо; предложението за промяна/допълнение се внася от водещото ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос;
  5. приема набор от дейности за осигуряване изпълнението на ИСИС на базата на тригодишната бюджетна прогноза и програми на Комитетите за наблюдение на всяко от водещите ведомства и в съответствие с предложенията на бизнеса, научните и академичните среди, които да залегнат в бюджетната прогноза за следващата бюджетна година;

координира политиките по управление на функциите на Националния иновационен фонд и на Фонд "Научни изследвания".

Председател: Бойко Борисов, министър-председател на Република България

Заместник-председател: Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Членове

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, министър на образованието и науката
РУМЕН ПОРОЖАНОВ, министър на земеделието, храните и горите
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ, министър на икономиката
РУМЕН РАДЕВ, заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
ПЕТЪР СТАТЕВ, председател на Управителния съвет на Фондация „Клъстер за информационни и комуникационни технологии”
ГЕОРГИ ЗЪБЧЕВ, председател на клъстер „Мехатроника и автоматизация”
ДИМИТЪР ДЕРЕЛИЕВ, член на Управителния съвет на Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, член на Управителния съвет на „Ню Бояна филм”
ЮЛИЯН РЕВАЛСКИ, Председател на Българската академия на науките
СВЕТОЗАР МАРГЕНОВ, директор на института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките
Проф. КАМЕН ФИЛЬОВ, Технически университет, гр. София, член на оценяващия комитет на Националния иновационен фонд
Проф. АНГЕЛ АНГЕЛОВ, Университет по хранителни технологии - Пловдив

БСК е представена в съвета чрез Българската академия на науките, която е член на Камарата.


Съвет за интелигентен растеж