Българската стопанска камара е представителна организация на работодателите на национално равнище, съгласно чл. 35 от Кодекса на труда.

В това си качество, БСК участва в работата на органите за социално партньорство, вкл. в:

 • 18 национални консултативни съвета, сред които Националния съвет за тристранно сътрудничество, Националния съвет за насърчаване на заетостта, Националния съвет по условия на труд, Националния икономически съвет, Националния съвет по наука и иновации, Консултативния съвет за насърчаване на МСП и др.;
 • Икономическия и социален съвет на РБ;
 • Надзорните и управителни органи на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантиране на вземанията на работниците", Фонд "Условия на труд", т.нар. Сребърен фонд, Националната агенция за помирение и арбитраж, Националната агенция за професионално образование и обучение, и др.;
 • Работни групи и комитети към министерства и други институции.

____________

Информация за текущата дейност на съответните органи за социално сътрудничество вижте ТУК!

____________

Съгласно чл. 3 от Кодекса на труда, "държавата осъществява регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите".

За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания:

 1. да има организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност;
 2. да има местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален ръководен орган;
 3. да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност.

Веднъж на 4 години Министерският съвет провежда процедура за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище.

За периода 2016-2020 г. за представителни на национално равнище организации на работодателите са признати:

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС):

 1. обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на:
  • трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
  • здравословните и безопасните условия на труд;
  • заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
  • общественото и здравното осигуряване;
  • доходите и жизненото равнище;
  • въпроси, свързани с бюджетната политика;
  • социалните последици от преструктурирането и приватизацията.
 2. осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;
 3. координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни

Представители на БСК в НСТС са:

вж. Правилник за дейността на НСТС

Към НСТС функционират:

 • Комисия по трудово законодателство.
 • Комисия по осигурителни отношения.
 • Комисия по доходи и жизнено равнище.
 • Комисия по бюджетна политика.
 

За ИСС: ПредставянеЗакон за ИСС

Дейност: СтановищаАнализиРезолюции I Отчети за дейността

Състав: ЧленовеРъководствоКомисии

Администрация: Главен секретарДирекции I Контакти

___________________

Представители на БСК в ИСС:

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и работодателите и на други групи.

ЕИСК представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза. ЕИСК дава възможност на групите по интереси да изказват официални становища по законодателни предложения на ЕС.

Основните задачи на ЕИСК са:

 • да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза;
 • да насърчава ЕС на участието, като дава на организациите на работниците и работодателите и на други заинтересовани групи възможност да изразяват мнението си и като гарантира провеждането на диалог между тях;
 • да популяризира ценностите на европейската интеграция и да отстоява каузата на демокрацията на участието и на организациите на гражданското общество.

Членовете на ЕИСК представляват двете страни на индустрията и социални групи по интереси от цяла Европа. Те се номинират от националните правителства и се назначават от Съвета на ЕС за подлежащ на подновяване 5-годишен срок. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната. Членовете работят за ЕС независимо от правителствата на своите страни. Те заседават 9 пъти в годината. Становищата се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство.

България участва в работата на съвета с 12 свои представители, между които е и изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

ЕИСК избира председател и двама заместник-председатели за срок от 2,5 години. Членовете на комитета принадлежат към една от следните 3 групи:

 • работодатели
 • работници
 • други групи по интереси (например земеделски стопани, потребители)

вж. БЮЛЕТИН НА ЕИСК и СЪОБЩЕНИЯ ЗА МЕДИИТЕ

От 2005 г. БСК е асоцииран, а от 2007 г. пълноправен член на най-голямата европейска бизнес конфедерация - BUSINESSEUROPE.

Чрез активното си участие в работата на BUSINESSEUROPE по формиране на позициите на европейската бизнес общност, БСК отстоява интересите на българските индустриалци и работодатели на европейско ниво.

С цел по-ефективна координация с ръководството и експертите на BUSINESSEUROPE, БСК има свой официален представител в Брюксел - Жан-Мари Стандарт. Г-н Стандарт е с дългогодишен опит в Белгийската федерация на работодателите, в Международната организация на работодателите и Международната организация на труда.

В България за контактите с BUSINESSEUROPE отговаря Център "Международни организации и програми", с ръководител Бранимир Ханджиев.

Забележка: Със знака на БСК са отбелязани съветите, в които камарата има свои представители

  Висш експертен екологичен съвет
  Висш консултативен съвет по водите (в процес на актуализация)
  Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
  Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в Черно море (в процес на актуализация)
  Консултативен съвет за подмомагане на МС при формиране на държавната политика за защита при бедствия
  Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
  Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
  Консултативна комисия по генномодифицирани организми
  Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
  Ловен съвет
  Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
  Междуведомствен съвет по експортно застраховане
  Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС
  Междуведомствен съвет по пространствени данни
  Междуведомствен съвет по участието на РБ в НАТО и ОПСО на ЕС
  Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
  Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
  Национален консултативен съвет за редки болести
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
  Национален статистически съвет
  Национален съвет за закрила на детето
  Национален съвет за защита на потребителите
  Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
  Национален съвет за кино
  Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
  Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
  Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
  Национален съвет по антикорупционни политики
  Национален съвет по библиотечно дело
  Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
  Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика (в процес на актуализация)
Национален съвет по иновации
  Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
  Национален съвет по наркотичните вещества
  Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
  Национален съвет по читалищно дело
  Съвет "Партньорство за здраве"
  Съвет за административната реформа
  Съвет за електронно управление
  Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
  Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
  Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
  Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
  Съвет за развитие
  Съвет по геодезия, картография и кадастър
  Съвет по гражданството (в процес на актуализация)
  Съвет по децентрализация на държавното управление
  Съвет по европейска комуникация
  Съвет по европейските въпроси
  Съвет по енергийна сигурност
  Съвет по международни осиновявания (в процес на актуализация)
  Съвет по националния радиочестотен спектър
  Съвет по отбрана
  Съвет по сигурността
  Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"

 

* Забележка: Със знака на БСК са отбелязани съветите, в които камарата има свои представители

Ресурсният център за работодатели (Employer`s Resource Center - ERC) е услуга от типа „едно гише“, създадена, за да отговори на нуждите и изискванията на работодателските организации от държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки.

ERC се управлява от BUSINESSEUROPE от името на трите работодателски организации, признати за представителни на европейско ниво – BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME.

ERC предлага информация в три основни направления:

 1. По въпросите на социалния диалог, вкл. за: заседания на Комитета за социален диалог; база данни с текстове и резултати от социалния диалог в ЕС; работни програми на европейските социални партньори;
 2. Настоящи и минали проекти на европейските социални партньори;
 3. Възможностите за финансиране чрез европейските фондове.
Прочетено: 43394