Представяне

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "Пътища" е регистрирана през 1994 год. с решение на Софийски градски съд, като юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо интересите на учредителите - 27 на брой пътностроителни фирми от цялата страна.

Камарата има 3 секции:

  • Строителство, експлоатация и поддържане на пътища и пътни съоръжения;
  • Консултантска дейност,строителен надзор, проектиране;
  • Търговска дейност.

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "Пътища" и БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   съвместно издават на своите членове С Е Р Т И Ф И К А Т за участие в обществени поръчки в областта на пътното дело.

Като активен участник в обществения диалог Камарата е признат партньор на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и отрасловите синдикати.

Стефан Чайков
Председател
02 952 30 36