Фондация „Отворена врата“ изпълнява, като партньор проект: „Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., по програма Добро управление, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е: Насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове.

По Дейност 1 от проекта Фондацията провежда анкетно проучване сред физически и юридически лица. Анкетата е анонимна. Ще сме Ви много благодарни, ако се включите ТУК.

 


Анкета:
Добави мнение