От 9-ти до 11-ти декември 2019 г., в Дом на техниката, гр. София, ще се проведе  Националеният тридневен научно - практически курс « ВЪВЕЖДАНЕ и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА HACCP СИСТЕМА» /Codex Alimentarius- ISO 22000 и нова версия, FSSC 22000/ISO 22002/» ISO 19011/2018 и ISO 22005/; Етикетиране, определяне енергийната стойност на храните.

Основните теми на курса ще бъдат:

  • Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране.
  • Основни изисквания на Codex Alimentarius
  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните – по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification),

 

Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните

  • Етикетирането на храните – подробно разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти.Съставяне на етикети и практически упражнения с Дискусия по темата.
  • Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения

Целта на курса:

Представяне на най-новите изисквания за Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти, определяне на енергийната стойност и Запознаване на участниците с НАССР системата, одитирането й, управлението на документи. Представяне на стандарта FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification), който съдържа изисквания на два стандарта: ISO 22000 ,ISO 22002-1ISO 22000 съдържа изисквания към разработването, внедряването и сертифицирането на система за управление на безопасността на храните и е част от нормативните изисквания на Закона за храните /чл.39 от Преходните и заключителни разпоредби/ ISO 22002-1 съдържа изисквания за изпълнението на базовите програми- предпоставки, които са обект на т. 7.2 от системата за управление на безопасността на храните.

Този нов международен стандарт е създаден, за да отговори на изискванията за право на продажба и доставки в големите търговски вериги. Сертифицирането по този стандарт може напълно да замени сертификатите, които се изискват досега от веригите: IFS Version 6 , BRC Food.

Сертификатите за съответствие с FSSC 22000 се приемат от големите търговски вериги, напр. МЕТРО и др. Подготовката на специалисти от фирмите от хранителната верига по горепосочените дейности е необходима за етапите на внедряване, поддържане и одитиране на НАССР системата.

Курсът е предназначен за ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

При завършване на курса се провежда тест за оценка на познаване и владеене на материала от всеки участник, като успешно преминалите курса получават сертификат за успешно завършено обучение.

За регистрация, моля попълнете прикачения файл.

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 03.12. 2019 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса.

- Приемат се и заявки по телефон или факс, както и чрез e-mail: ufi_sb@abv.bg

2. Таксата за участие е 280 лв. без ДДС, 336 лв. с ДДС

- За редовни членове на СХП таксата за участие е 250 лв. без ДДС, 300 лв. с ДДС

- В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски, сертификати.

3. Регистрацията на участниците е на 09.12.19 год.от 9,00 до 9,45 часа на 4 етаж, офис 408

Занятията се провеждат в зала № 312 на 3 етаж, Дом на техниката ,ул.”Г.С.Раковски” 108 София

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национален тридневен научно - практически курс  « ВЪВЕЖДАНЕ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА HACCP СИСТЕМА»