• Според проучване на Световния икономически форум (2014 г.) в 122 държави, България е на 56 място по индекс на състояние на човешкия капитал. Това място ни поставя в компанията на Гърция и Унгария, от които изоставаме с няколко позиции, а веднага след нас са Бразилия и Мексико. По отношение на привличане и задържане на таланти заемаме 118 – та позиция.
 • Според проучване на INSEAD страната ни е на последно място в Европа по ниво на ключови умения на работната сила, свързани с изискванията на глобалната икономика на знанието – иновативност, лидерство, екипност, решаване на проблеми, работа с информация, специфични професионални умения, грамотност и основни умения свързани със социалната интеграция.
 • Около 700 000 от лицата в трудоспособна възраст са без средно образование.
 • Около 70% от завършващите средно образование са без професионална квалификация.
 • Според проучвания на БСК специфичните компетентности на младите специалисти в областта на бизнес процесите, технологиите, експлоатацията на машини и съоръжения, планиране и прогнозиране , предприемачество и управление на иновациите, ползване на нормативната уредба, управление на качеството, управлението на продажбите, управление на промяната, управление на времето и пр. са незадоволителни.
 • Недостатъчно развити са и гъвкавите (меките) умения на преобладаващата част от работната сила (работа в екип, лидерство, междуличностно взаимодействие, комуникативност, отговорност, непрекъснато учене и развитие).
 • Преобладаващата част от работната сила не може да отговори на нарастващите потребности на пазара на труда от хибридни (мултидисциплинарни) умения, съчетаващи техническа, икономическа, екологична и управленска култура.
 • Слабо развита е активността за включване в различни форми на „учене през целия живот“. По този показател сме на последно място в ЕС (12.5 % средно за ЕС – 1.7 за България). Причините са както в липсата на осъзната потребност, мотивация и изградена „култура на учене през целия живот“, така и в недостатъчно развитата мрежа за УПЖ, липсата на интеграция между формалното, неформалното и информалното обучение. Висшите училища и професионалните гимназии не са достатъчно мотивирани и не разполагат с подходяща инфраструктура и потенциал за предлагане на различни гъвкави форми на продължаващо обучение.
 • Не се осъществяват проучвания върху жизнения цикъл на квалификациите. Според пилотно проучване на БСК те остаряват с прогресивни темпове. Така, например при IT специалистите жизненият цикъл на еднократно придобитите компетентности е 3-4 години, при инженерите по автоматизация и електроника – 5-6 години.
 • Едва 30% от работодателите разполагат с целенасочени политики и програми и инвестират системно в обучение и развитие на човешките ресурси.
 • Качеството на външните услуги в областта на продължаващото обучение и развитие на човешките ресурси е незадоволително.
БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

+
БСК: Моделът на финансиране на образованието не стимулира повишаването на неговото качество

БСК: Моделът на финансиране на образованието не стимулира повишаването на неговото качество

+

"СТИГА ВЕЧЕ!" 3: БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

+
Какви са прогнозите за пазара на труда през 2016?

Какви са прогнозите за пазара на труда през 2016?

+
БСК предлага разширяване на списъка с дефицитни професии за издаване на

БСК предлага разширяване на списъка с дефицитни професии за издаване на "Синя карта за ЕС" на граждани от трети страни

+
MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

+
Ново е-обучение в MyCompetence: Инженеринг на труда в организацията-проектиране, анализ и оценка на длъжностите

Ново е-обучение в MyCompetence: Инженеринг на труда в организацията-проектиране, анализ и оценка на длъжностите

+
Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

+
Томчо Томов: 190 професии са дефицитни

Томчо Томов: 190 професии са дефицитни

+
БСК: Русенските фирми изпитват сериозен глад за подготвени кадри

БСК: Русенските фирми изпитват сериозен глад за подготвени кадри

+
Ново е-обучение в системата MyCompetence

Ново е-обучение в системата MyCompetence

+
Стартира ново е-обучение в MyCompetence:

Стартира ново е-обучение в MyCompetence: "Подходи и инструменти за оценка на компетенции"

+
Томчо Томов: Всеки пети кандидат-мениджър във финансовия сектор е чужденец

Томчо Томов: Всеки пети кандидат-мениджър във финансовия сектор е чужденец

+
БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

+
Немският опит в дуалното обучение беше представен на семинар в Пловдив

Немският опит в дуалното обучение беше представен на семинар в Пловдив

+
Ключ към заетостта е не дипломата, а уменията

Ключ към заетостта е не дипломата, а уменията

+
БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

+
Знаят ли работодателите кого наемат?

Знаят ли работодателите кого наемат?

+
Участници в инициативата

Участници в инициативата "Мениджър за един ден" тестваха компетенциите си с MyCompetence

+
БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование в България

БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование в България

+
АНКЕТА: Въвеждане на дуалното обучение в България

АНКЕТА: Въвеждане на дуалното обучение в България

+
Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

+
Анкета: Какви компетенции и умения трябва да има един предприемач

Анкета: Какви компетенции и умения трябва да има един предприемач

+
Стартира Рейтингова система за оценка на работодатели

Стартира Рейтингова система за оценка на работодатели

+
4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

+
БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

+
Нови програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти по електроника в съответствие с нуждите на бизнеса

Нови програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти по електроника в съответствие с нуждите на бизнеса

+
Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

+
Всеки трети си почива след университета

Всеки трети си почива след университета

+
Стартират безплатни курсове „Ефективно управление на фирма, с използване на съвременни ИТ услуги“ в рамките на проект ITSM4SME

Стартират безплатни курсове „Ефективно управление на фирма, с използване на съвременни ИТ услуги“ в рамките на проект ITSM4SME

+
Сузана Василева: Въвеждането на компетентностния модел прави служителите ни успешни

Сузана Василева: Въвеждането на компетентностния модел прави служителите ни успешни

+
55 млн. евро за намаляване на младежката безработица отпуска ЕС на България до 2020 г.

55 млн. евро за намаляване на младежката безработица отпуска ЕС на България до 2020 г.

+
Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса

Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса

+
Наполовина намалява текучеството на хора във фирмите, ако се внедри компетентностния подход в управлението на персонала

Наполовина намалява текучеството на хора във фирмите, ако се внедри компетентностния подход в управлението на персонала

+
Д-р Томчо Томов: Всяка страна в криза, засилено инвестира в образованието - при нас е точно обратното

Д-р Томчо Томов: Всяка страна в криза, засилено инвестира в образованието - при нас е точно обратното

+
Професиите без кадри в България

Професиите без кадри в България

+
Заключителна среща по проект „Европейска квалификация за мениджъри съоръжения по управление на твърди отпадъци - SWFM-QF

Заключителна среща по проект „Европейска квалификация за мениджъри съоръжения по управление на твърди отпадъци - SWFM-QF"

+
Божидар Данев ще бъде член на УС на ESCO и през следващия управленски мандат

Божидар Данев ще бъде член на УС на ESCO и през следващия управленски мандат

+
БСК отчита засилен интерес към тестването за компютърни умения

БСК отчита засилен интерес към тестването за компютърни умения

+
За дефицит на въоръжена охрана и ИТ специалисти по сигурността алармира частният охранителен бранш

За дефицит на въоръжена охрана и ИТ специалисти по сигурността алармира частният охранителен бранш

+
Врачанска фирма ще обучава сама кадрите си

Врачанска фирма ще обучава сама кадрите си

+
БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии

БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии

+
Битката за квалифицирани работници предстои

Битката за квалифицирани работници предстои

+
БСК: Постоянно се отлагат законовите мерки за валидирането на знания, придобити извън формалното образование

БСК: Постоянно се отлагат законовите мерки за валидирането на знания, придобити извън формалното образование

+
БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

+
Чака се недостиг на 900 хиляди ИТ кадри в ЕС към 2020 г.

Чака се недостиг на 900 хиляди ИТ кадри в ЕС към 2020 г.

+
Томчо Томов: Митовете за „престижните“ училища и специалности са вредни

Томчо Томов: Митовете за „престижните“ училища и специалности са вредни

+
Разработена е квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци

Разработена е квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци

+
Приключи обучението на служители от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Приключи обучението на служители от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

+
Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

+
БСК с отличие от МОН за принос в професионалното образование

БСК с отличие от МОН за принос в професионалното образование

+
БСК участва в разработването на учебните програми в университетите

БСК участва в разработването на учебните програми в университетите

+
Томчо Томов: Студентите завършват без достатъчно стаж

Томчо Томов: Студентите завършват без достатъчно стаж

+
ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

+
Повече от 120 предприятия прилагат MyCompetence в управлението на човешките си ресурси

Повече от 120 предприятия прилагат MyCompetence в управлението на човешките си ресурси

+
Всеки четвърти висшист работи в чужбина, оставащите в България се реализират в търговията и услугите

Всеки четвърти висшист работи в чужбина, оставащите в България се реализират в търговията и услугите

+
По-ценно от златото

По-ценно от златото

+
Доклад на ЕК

Доклад на ЕК "Заетост и социални процеси в Европа 2013"

+
БСК: Необходими са по-малко, но по-качествени университети

БСК: Необходими са по-малко, но по-качествени университети

+
Божидар Данев: „Държавата да плаща само за специалности, които се търсят на пазара“

Божидар Данев: „Държавата да плаща само за специалности, които се търсят на пазара“

+
Обвиненията без аргументи не правят по-успешно социалното партньорство

Обвиненията без аргументи не правят по-успешно социалното партньорство

+
Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

+
Божидар Данев: Бизнесът трябва да е партньор на държавата в дуалната система, а не само да дава пари

Божидар Данев: Бизнесът трябва да е партньор на държавата в дуалната система, а не само да дава пари

+
Как ще се развие пазарът на труда през 2014?

Как ще се развие пазарът на труда през 2014?

+
Томчо Томов: Компаниите не купуват вече работно време и труд, а знания и умения

Томчо Томов: Компаниите не купуват вече работно време и труд, а знания и умения

+
PISA: Българските ученици остават последни в Европа

PISA: Българските ученици остават последни в Европа

+
Половината от стажантите във фирмите работят без договор

Половината от стажантите във фирмите работят без договор

+
Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри

Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри

+
БСК: ИТ специалистите губят квалификацията си от университета на 4 години, инженерите – на 7, а икономистите – на 9 години

БСК: ИТ специалистите губят квалификацията си от университета на 4 години, инженерите – на 7, а икономистите – на 9 години

+
200 професионални гимназии ще признават наученото от живота

200 професионални гимназии ще признават наученото от живота

+
БСК: За 80% от висшистите ползата от вузовете е само дипломата, едва 2% търсят кадри от хуманитарни специалности

БСК: За 80% от висшистите ползата от вузовете е само дипломата, едва 2% търсят кадри от хуманитарни специалности

+
Томчо Томов: В България не знаем от какви кадри се нуждаем

Томчо Томов: В България не знаем от какви кадри се нуждаем

+
БСК: Масово завършили младежи не познават машините в производствените цехове

БСК: Масово завършили младежи не познават машините в производствените цехове

+
БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

+
БСК: Налице е потомствена безработица

БСК: Налице е потомствена безработица

+
Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

+
Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

+
Ключовите проблеми в икономическата сфера обсъдиха ръководствата на БСК и Реформаторския блок

Ключовите проблеми в икономическата сфера обсъдиха ръководствата на БСК и Реформаторския блок

+
Правителството: Професионалното образование става приоритет на Бюджет 2014

Правителството: Професионалното образование става приоритет на Бюджет 2014

+
БСК ще работи по създаването на компетентностна рамка за „зелените

БСК ще работи по създаването на компетентностна рамка за „зелените" професии

+
Как да намерим подходяща работа?

Как да намерим подходяща работа?

+
Ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица

Ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица

+
БСК: Всеки шести от безработните младежи до 25 години никога не е започвал работа

БСК: Всеки шести от безработните младежи до 25 години никога не е започвал работа

+
Подготовката на инженер-химици не дава достатъчно знания за съвременните управляващи системи

Подготовката на инженер-химици не дава достатъчно знания за съвременните управляващи системи

+
Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

+
Резултатите по два проекта в областта на компетенциите на работната сила дискутираха участниците в заседание на СКС „Металургия

Резултатите по два проекта в областта на компетенциите на работната сила дискутираха участниците в заседание на СКС „Металургия"

+
Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

+
Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

+
БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

+
776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

+
Софийският университет ще прилага Информационната система за оценка на компетенциите, разработена от БСК

Софийският университет ще прилага Информационната система за оценка на компетенциите, разработена от БСК

+
Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

+
Европейските социални партньори приеха Рамка за действия по заетостта на младите хора

Европейските социални партньори приеха Рамка за действия по заетостта на младите хора

+
Работен семинар по признаване на кредити в средното професионално образование

Работен семинар по признаване на кредити в средното професионално образование

+
Георги Шиваров: Трябва да се помисли за евентуален Закон за иновации

Георги Шиваров: Трябва да се помисли за евентуален Закон за иновации

+
За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

+
Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

+
УС на БСК обсъди със зам.-министър Мариана Банчева проблемите на професионалното образование

УС на БСК обсъди със зам.-министър Мариана Банчева проблемите на професионалното образование

+
Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса

Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса

+
Със 7.5% нараства минималната работна заплата в сектор „Металургия”

Със 7.5% нараства минималната работна заплата в сектор „Металургия”

+
407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК

407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК

+
Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

+
Регионален работен семинар по проекта ЕCVET

Регионален работен семинар по проекта ЕCVET

+
От 2014 г. ще заработи Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности

От 2014 г. ще заработи Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности

+
Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

+
ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила

ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Необходима е тотална реформа при подготовката на IT кадри

Необходима е тотална реформа при подготовката на IT кадри

+
Европейската комисия официално стартира Панорама на уменията в ЕС

Европейската комисия официално стартира Панорама на уменията в ЕС

+
Все повече фирми развиват собствени стажантски програми

Все повече фирми развиват собствени стажантски програми

+
БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

+
Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

+
Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

+
Приключи изграждането на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

Приключи изграждането на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

+
Учреден бе Секторен консултативен съвет „Информационни технологии

Учреден бе Секторен консултативен съвет „Информационни технологии"

+
CISCO Академията на БСК получи награда за цялостен принос в развитието на програмата „CISCO мрежова академия” в България

CISCO Академията на БСК получи награда за цялостен принос в развитието на програмата „CISCO мрежова академия” в България

+
БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

+
ЕС да инвестира в образование, наука и инфраструктура, призова Филип де Бук

ЕС да инвестира в образование, наука и инфраструктура, призова Филип де Бук

+
ЦПО при БСК сключи споразумение с Агенцията по заетостта за обучения с ваучери

ЦПО при БСК сключи споразумение с Агенцията по заетостта за обучения с ваучери

+
Безплатни фирмени обучения за 2100 мениджъри и служители предлага БСК

Безплатни фирмени обучения за 2100 мениджъри и служители предлага БСК

+
Фасилити мениджмънтът има висок бизнес потенциал в България

Фасилити мениджмънтът има висок бизнес потенциал в България

+
Божидар Данев: „Огнени стени“ разделят отделните степени на образование. Българското училище трябва да „отглежда“ лидери

Божидар Данев: „Огнени стени“ разделят отделните степени на образование. Българското училище трябва да „отглежда“ лидери

+
Проект за Национална иновационна стратегия ще разработват представители на научната и бизнес общност

Проект за Национална иновационна стратегия ще разработват представители на научната и бизнес общност

+
Електромобилността у нас се нуждае от технически кадри, показва анализ на сектора

Електромобилността у нас се нуждае от технически кадри, показва анализ на сектора

+
Татяна Иванова: Частните услуги за сигурност се нуждаят от професионални стандарти

Татяна Иванова: Частните услуги за сигурност се нуждаят от професионални стандарти

+
БСК: В ерата на комуникациите и цифровизацията физическият контакт с държавните чиновници е анахронизъм

БСК: В ерата на комуникациите и цифровизацията физическият контакт с държавните чиновници е анахронизъм

+
Химическият сектор отличи БСК за компетентностните модели

Химическият сектор отличи БСК за компетентностните модели

+
БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

+
Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

+
Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

+
Парламентът се захвана със закон, който трябва да пребори неграмотността

Парламентът се захвана със закон, който трябва да пребори неграмотността

+
10-ят регионален център за оценка на компетенциите беше открит в София

10-ят регионален център за оценка на компетенциите беше открит в София

+
Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

+
Работодателите не търсят просто „дипломи“, а хора с умения, идеи и визия за бъдещето

Работодателите не търсят просто „дипломи“, а хора с умения, идеи и визия за бъдещето

+
Липсата на желание у студентите да се образоват им пречи да се реализират

Липсата на желание у студентите да се образоват им пречи да се реализират

+
В резултат от трудовата миграция, за последните 10 години почти 400 000 души са променили местожителството си.

В резултат от трудовата миграция, за последните 10 години почти 400 000 души са променили местожителството си.

+
Образование 2.0

Образование 2.0

+
БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

+
БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

+
БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

+
БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

+
Подготовката на завършващите средно и висше образование не е достатъчна, показва анкетно проучване

Подготовката на завършващите средно и висше образование не е достатъчна, показва анкетно проучване

+
Божидар Данев с приз за принос в управлението на човешките ресурси

Божидар Данев с приз за принос в управлението на човешките ресурси

+
МОМН подготвя проект, надграждащ този на БСК

МОМН подготвя проект, надграждащ този на БСК

+
Възможностите за повишаване качеството на работната сила дискутират над 90 представители на бизнеса Възможностите за повишаване качеството на работнат

Възможностите за повишаване качеството на работната сила дискутират над 90 представители на бизнеса Възможностите за повишаване качеството на работнат

+
Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

+
Елена Шишманова: Необходимо е да се създадат условия за по-широко навлизане и прилагане на компетентностния подход в ПОО

Елена Шишманова: Необходимо е да се създадат условия за по-широко навлизане и прилагане на компетентностния подход в ПОО

+
Британският и холандският опит в оценяването на компетенциите на работната сила бяха представени в БСК

Британският и холандският опит в оценяването на компетенциите на работната сила бяха представени в БСК

+
36% от работещите заемат длъжност, която е по-ниска от тяхната квалификация

36% от работещите заемат длъжност, която е по-ниска от тяхната квалификация

+
Как да се подобри качеството на висшето образование, дискутираха на среща в БСК ректорите на университети и представителите на бизнеса

Как да се подобри качеството на висшето образование, дискутираха на среща в БСК ректорите на университети и представителите на бизнеса

+
Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

+
Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

+
БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

+
Няма достатъчно квалифицирани кадри

Няма достатъчно квалифицирани кадри

+
Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

+
Божидар Данев: Имаме висока безработица у нас, но нямаме достатъчно квалифицирани кадри

Божидар Данев: Имаме висока безработица у нас, но нямаме достатъчно квалифицирани кадри

+
БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

+
Томчо Томов: Хората нямат работа, но и за работа няма хора!

Томчо Томов: Хората нямат работа, но и за работа няма хора!

+
BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

+
До края на годината 13 секторни анализа ще покажат състоянието на трудовия пазар на браншово ниво

До края на годината 13 секторни анализа ще покажат състоянието на трудовия пазар на браншово ниво

+
Увеличава се интересът към професионалното обучение

Увеличава се интересът към професионалното обучение

+
Въвеждането на европейската „синя карта” ще спомогне за преодоляване недостига на висококвалифицирани кадри за икономиката

Въвеждането на европейската „синя карта” ще спомогне за преодоляване недостига на висококвалифицирани кадри за икономиката

+
Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

+
БСК: Принципът „парите следват ученика” трябва да се прилага и за частните учебни заведения

БСК: Принципът „парите следват ученика” трябва да се прилага и за частните учебни заведения

+
Позиция на БСК относно политиките по доходите и социалните плащания

Позиция на БСК относно политиките по доходите и социалните плащания

+
Нов Браншов колективен трудов договор за металургичната индустрия сключиха днес секторните работодателски и синдикални организации

Нов Браншов колективен трудов договор за металургичната индустрия сключиха днес секторните работодателски и синдикални организации

+

"За увеличение на доходите е несериозно да се говори, без да се коментира производителността на труда", заяви Сашо Дончев на среща с представителя на

+
Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

+
БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

+
Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

+
Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

+
Бизнесът е концентриран в столицата, най-печеливши са предприятата в сферата на търговията, показва изследване на БСК

Бизнесът е концентриран в столицата, най-печеливши са предприятата в сферата на търговията, показва изследване на БСК

+
България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на БСК за технологичното развитие

България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на БСК за технологичното развитие

+
Информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост са секторите с най-висок потенциал за развитие

Информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост са секторите с най-висок потенциал за развитие

+
За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

+
Специализирано звено ще координира изграждането на Национална мрежа и Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Специализирано звено ще координира изграждането на Национална мрежа и Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

+