202 лица с увреждания и 88 членове на техните семейства получиха професионална помощ в рамките на съвместен проект на Националната пациентска организация и Българската стопанска камара. Проектът Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Европейския социален фонд, а основната му цел бе да допринесе за повишаването на достъпа до заетост на лица с увреждания.

В България хората с увреждания са една от рисковите групи на пазара на труда. По данни на НСИ, една трета от тях са в трудоспособна възраст, но едва около 10% са включени в заетост. Това се дължи на различни фактори, сред които дискриминация, недоверие от страна на работодателите, ограничени възможности за избор на професионално развитие, породено от дефицити в здравословния статус на хората с увреждания, социалната изолация и др.

В рамките на проекта бе разработен информационен портал – www.rabotazavseki.com, който улеснява хората с увреждания да търсят и намират работа, която съответства на техните възможности, потребности и професионални цели. В него лицата с увреждания и техните семейства регулярно откриват актуална и полезна информация за здравни и социални услуги, практически съвети, правна информация, както и обучителни ресурси, които са със свободен достъп за клиентите на социалната работа. Всички участници в проекта преминаха през обучение как да ползват ресурсите на портала, вкл. ккак да оценяват уменията и компетенциите си, благодарение на интеграцията на портала с изградената от БСК система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg.

Също благодарение на проекта, в продължение на една година социални работници от Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас предоставяха подкрепа на лица с експертно решение на ТЕЛК за намалена трудоспособност над 20% и членове на техните семейства, за да се подкрепи тяхната адаптация на пазара на труда. Сред предоставените услуги са: съдействие за изготвяне на автобиография/CV, мотивационно писмо; регистриране в платформи за търсене на работа, включване в курсове за квалификация и преквалификация; организиране на срещи с работодатели и интервюта за работа; насочване към социални услуги и рехабилитация; придружаване до институции (НОИ, ДСП, ТЕЛК и др.), съдействие за подготовка и попълване на документи и много други.

Липсата на базова грамотност и умения за работа с дигитални устройства са сред основните предизвикателства, които експертите установяват в работата си с хората с увреждания. Като причина за това може да се посочи образователната структура на лицата с увреждания, включени в инициативата: 7% от тях нямат никакво образование, а 37% са с начално или основно образование, но на практика са функционално неграмотни.

Социалната работа с лица с увреждания крие много предизвикателства, особено в условията на пандемия, поради което подходът на екипа от социални работници бе строго индивидуален спрямо отделните казуси. Нуждите и спецификите на хората, с които работихме, бяха много разнообразни и в никакъв случай не се изчерпваха с ограничения достъп до пазара на труда – много от тях нямаха информация за социалните услуги на местно ниво, които биха облекчили положението им, не познаваха своите права, не можеха да преценят адекватно възможностите си и бяха загубили вяра в способностите си, включително и по отношение на това, че могат да са полезни на себе си, на семействата си и на обществото“, разказва Кристина Йорданова, социален работник от Националната пациентска организация в Хасково.

Въпреки пандемията от COVID-19, която постави лицата с увреждания в особено уязвима ситуация и стана причина много от тях да се затворят с месеци в домовете си и да прекратят търсенето на работа, благодарение на проекта 24 от тях започнаха работа на постоянен трудов договор. Други 34 получиха предложения за работа и предстои да се реализират на пазара на труда. Над 80% от обхванатите от инициативата лица придобиваха знания и умения как да търсят работни позиции, които да съответстват на възможностите им, как да си подготвят добре издържани автобиографии и CV-та, как да се държат по време на интервю за работа и как да договарят с работодателите адекватни на здравословното им състояние и възможностите им условията на труд.

Дата: 05.05.2021

Автор: БСК

Прочетено: 92