На 17 ноември се навършват 60 години от откриването на КЦМ. Като всяка годишнина е повод за равносметка. Кои са ключовите събития за предприятието, които дават днешния му облик?

Р.Ц.: За ключовите събития на КЦМ ще кажа по-късно, защото най-важни за мен са онези близо 22 000 работни дни през всичките тези години - всеки един от тях е част от живота на поколения металурзи, довели до случване на важните събития за компанията.

Трябва да отбележим огромните усилия на пловдивските металурзи за получаване на първия цинк през 1961 г. и първото олово две години по-късно. През 1970 г. е достигнат проектният капацитет както на оловния, така и на цинковия завод, а през 1985 г. започва производството на злато и сребро в КЦМ. През 1990 г. след проблемите, свързани с опазване на околната среда, се пристъпва към мащабна модернизация на технологиите, а венец на този период са инсталациите от т.нар. Японски проект, подкрепен с кредит от японското правителство, завършени през 2003 г. От особена важност е приватизацията на КЦМ през 2000 г., която дава нов технологичен тласък в посока екологизация и енергийна ефективност на производството на метали. Началото на преориентирането на технологиите към използване на все по-големи количества вторични суровини е дадено през 2005 г. с изграждане на модерна инсталация за преработване на амортизирани акумулатори. Технологичното обновление е утвърдено с проекта ТОРП, за да продължи през 2021 г. с проекта Технологично интегриране на КЦМ, за който получихме и сертификат за инвеститор клас А. Така че днешният облик на КЦМ е на една компания, постоянно променящата се в посока усъвършенстване.

КЦМ е най-голямата компания за производство на олово и цинк в Югоизточна Европа и има ключова роля за икономическия живот на страната. Да поговорим в числа:

Какво и колко произведохте за тези 60 години?

И.Д.: За да бъдем точни, за този период от време компанията е произвела 3 490 000 тона цинк и 3 460 000 тона олово, като до края на 2021 г. продукцията на завода ще надмине 7 млн. тона метали.

Колко хора разчитат за препитанието си на КЦМ?

И.Д.: Пряко в компанията днес работят 1470 души. На производствената площадка оперират още 7 свързани с КЦМ АД компании, с общ персонал от 300 души. Българските минни компании за добив на оловни и цинкови суровини доставят цялата си продукция на КЦМ. Там работят общо 1500 души. До етапа на производство на базови метали между 3000 и 3200 души имат доходи от добавената стойност на производството на металите олово, цинк, злато и сребро. В по-широк план, отичайки цялата дейност на КЦМ, още 290 компании доставят енергия, услуги, материали, резервни части и др. за дружеството. Не без значение е и фактът, че в България се произвеждат крайни продукти на базата на металите, произведени в КЦМ - оловно-кисели батерии, поцинковани изделия, изделия от злато и сребро и др. Тези компании развиват дейността си в България, разчитайки на доставки на метали от КЦМ. В заключение няма да сбъркам като отбележа, че КЦМ осигурява в България пълно развитие на верига на добавена стойност от добива на суровини до производството на продукти за потребление, в която работят повече от 4000 души.

До кои пазари стигнахте?

И.Д.: Стратегически пазар за КЦМ е индустрията на Турция. Там нашите метали имат пазарен дял от 30% от потреблението. Освен в Турция, нашите метали се реализират в Централна Европа и Далечния изток. Въпреки че е малък делът на реализация на металите в България - около 8% от продукцията ни, този дял е много съществен, защото наличието му добавя стойност в икономиката ни чрез производство и реализация на крайни продукти в други български компании.

Кои са ключовите инвестиции, които направихте?

И.Д.: За последните 20 години в КЦМ са реализирани инвестиционни проекти, при които са въведени в експлоатация активи на стойност, надвишаваща 500 млн. лв. Всички те са ключови, защото следват една добре планирана последователност и синергичност на ефекта. Въпреки това, някои се отличават, защото са допринесли до съществен ефект върху дейността на КЦМ: „Инсталация за производство на сярна киселина и пържилата пещ за цинкови концентрати“, обектите от проект „Ново оловно производство“, „Инсталация за промиване и извличане на цинкови окиси“ от проект „Технологично обновление и разширение на производството“. Днес, след този всеобхватен и целенасочен инвестиционен процес, постигнахме пълна интегрираност на оловно и цинково производство. Въведохме и управляваме технологичен процес, чрез който ефективно оползотворяваме полезните компоненти от първични и вторични суровини.

Въпреки трудната 2020 г., проектът Технологично интегриране на КЦМ, на стойност 260 млн. лв., се оказа най-големият сертифициран проект за страната. Разкажете повече за него.

И.Д.: Постиженията, които представих по-горе, ни дадоха увереността през 2019 г. да планираме целите и обхвата на следващия инвестиционен етап от развитието на компанията. С изпълнението на проект „Технологично интегриране на КЦМ АД“ планираме да изградим активи, които да увеличат производството на метали с 30%, стъпвайки на вече утвърдената в КЦМ интегрирана технология за преработка на първични и вторични суровини.

Най-съществените обекти са „Нова рафинерия за производство на олово и сплави“ с проектен капаците 100 хил. тона блоково олово на година и „Нова цинкова електролиза“, с проектен капацитет 100 хил. тона блоков цинк. Реализирането на тези два обекта изисква изпълнението и на други обекти на площадката на КЦМ, които целят постигане на ефективно производство, подобряване на факторите на работната среда и подобряване на екологичните параметри на производството.

С гордост искам да отбележа, че следвайки политиката ни по развитие на човешкия капитал и опита от инвестиционния процес за последните години, успяхме да структурираме собствен инженерен и финансов екип за управление на проекта. Този екип управлява проектирането, доставката на оборудването, строителството и финансирането. Така се постига максимална съгласуваност и синергия на изпълнението на проекта при ефективно управление на текущия бизнес.

В обхвата на управлението на проекта са включени технологични проектанти и доставчици на основно оборудване като КЦМ Технолоджи - Пловдив, Мецо Оутотек - Финландия, Уорли Аделаида - Австралия и др. Общият размер на финансирането е 130 мил. евро с матуритет 10 години, осигурено на базата на управлението на договори за кредитиране с четири банки.

Предстоят ни три предизвикателни години, за да изградим обектите в обхвата на проекта и аз съм сигурен, че ще успеем.

Предприятието има завидна социална политика, проекти, реализирани в партньорство с общините Пловдив, Асеновград, Куклен. Споделете малко повече за КСО инициативите през годините и мотивацията да ги правите.

Р.Ц.: Нашата последователна социална политика е част от стратегията ни за устойчив растеж. Проектите, които традиционно реализираме в партньорство с общините Асеновград и Куклен в сферата на здравеопазването, културата, инфраструктурата, образованието и спорта, се разписват ежегодно в мащабни дарителски програми. Дългогодишно е партньорство ни и с община Пловдив – ежегодно подкрепяме ключови събития от богатия културен календар на града, здравеопазването, образованието и спорта също са с водещ приоритет. Нашата социална ангажираност не се ограничава в рамките на тези партньорски програми. В КЦМ развиваме сред нашите работници и служители дух на взаимопомощ и съпричастност към проблемите на обществото, като подкрепяме техни лични проекти и инициативи, които кореспондират и с ценностите на нашата компания - подкрепа на хора със специални здравословни и образователни потребности, социална интеграция на живеещи в институции деца и възрастни хора, опазване на културно-историческото наследство, съхраняване на природните ресурси. Програмата „КЦМ Благодетел“ стартира през 2018 г. и е неразделна част от Програмата ни за КСО. Мога да кажа, че социалната отговорност е кауза за нашата компания, но търсим трайни и измерими ефекти от своята подкрепа.

Какъв ще е обликът на завода през 2031 г.?

И.Д.: Днес КЦМ АД е компания, част от кръговата икономика на ЕС. Ние сме постигнали ключовите цели на концепцията за кръгова икономика - спестяване на ресурси, създаване на заетост и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

През 2031 г. КЦМ ще продължава да бъде структуроопределящо предприятие в България и технологичен лидер в ефективното преработване на първични и вторични суровини в ЕС, утвърден доставчик на метали и продукти за крайно потребление и предпочитан клиент на първични и вторични суровини. На регионално ниво КЦМ ще бъде най-желаният работодател, осигуряващ устойчиви, справедливи и съизмерими доходи и гарантиращ успешни кариери. Покупателната способност на доходите в нашата компания ще надминават тези на Централна Европа.

Р.Ц.: През 2031 г. се надявам да продължаваме да бъдем променяща се компания. А промяната сигурно ще бъде в посока изграждане на производства на системи за съхранение на енергията на базата на нашите ценни метали олово и цинк.

 

 

Дата: 14.05.2021

Прочетено: 1385