Пред-приятия

Заети лица

ДМА

Разходи за ДМА

Разходи за НИРД

Приходи от дейността

Разходи за дейността

Износ

Внос

брой

души

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Общо за икономиката

411 564

2 091 074

117 739 449

23 157 131

691 077

329 084 714

307 140 881

54 779 300

60 127 100

Селско, горско и рибно стопанство

19 126

81 314

8 893 402

1 404 957

89

10 216 381

9 097 242

265 129

161 277

Производство на хранителни продукти

5 177

74 738

3 025 250

636 917

7 437

11 595 676

10 934 607

3 119 893

1 998 056

Производство на напитки

881

11 570

752 152

141 070

..

1 761 670

1 641 934

240 413

356 649

Общо трите сектора:

25 184

167 622

12 670 804

2 182 944

7 526

23 573 727

21 673 783

3 625 434

2 515 982

Дял на секторите в икономиката:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селско, горско и рибно стопанство

4,6%

3,9%

7,6%

6,1%

0,0%

3,1%

3,0%

0,5%

0,3%

Производство на хранителни продукти

1,3%

3,6%

2,6%

2,8%

1,1%

3,5%

3,6%

5,7%

3,3%

Производство на напитки

0,2%

0,6%

0,6%

0,6%

..

0,5%

0,5%

0,4%

0,6%

Общ дял на трите сектора:

6,1%

8,0%

10,8%

9,4%

1,1%

7,2%

7,1%

6,6%

4,2%

 

ЗАЕТИ ЛИЦА

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ най-голям дял имат заетите в подсектор „Отглеждане на едногодишни растения“ (48%), следвани от „Горско стопанство“ (16%), „Животновъдство“ (15%), „Отглеждане на многогодишни насаждения“ (8%), „Комбинирано растениовъдно-животновъдно стопанство“ (6%), „Спомагателни дейности в селското стопанство“ (4%), „Рибно стопанство“ (1%) и „Дейности на разсадници, без горските“ (1%).

В сектор „Производство на хранителни продукти“ най-голям дял (32%) имат заетите в подсектор „Производство на хлебни и тестени изделия“, следвани от „Производство на месо и месни продукти“ (21%), „Производство на други хранителни продукти“ (13%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (11%), „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“ (10%), „Производство на мелничарски продукти“ (4%), „Производство на растителни и животински масла“ (3%), „Производство на готови храни за животни“ (3%) и „Преработка и консервиране на риба и рибни продукти“ (2%).

В сектор „Производство на напитки“ най-голям дял имат заетите в подсектор „Производство на безалкохолни напитки, мнерални и други бутилирани води“ (49%), следвани от „Производство на вина от грозде“ (29%), „Производство на пиво“ (21%) и Производство на други ферментирали напитки“ (1%).

 

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛИ АКТИВИ (ДМА)

59,5% от ДМА в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ са в подсектор „Отглеждане на едногодишни растения“ (в този подсектор са и най-голям брой предприятия – 9321). На второ място е животновъдството с 13,5% дял (3400 предприятия), следвано от „Отглеждане на многогодишни насаждения“ (8,7%), „Горско стопанство“ (7,6%), „Комбинирано стопанство“ (6,9%), „Спомагателни дейности в селското стоп.“ (2,3%), „Рибно стопанство“ (1,2%) и „Дейности на разсадници“ (0,2%).

В сектор „Производство на хрантелни продукти“ ДМА са сравнително пропорционално разпределени между отделните подсектори. С най-големи дялове (по 18%) са подсекторите „Хлебопроизводство“ (2877 предприятия) и „Консервна промишленост“ (389 предприятия), следвани от „Месопроизводство“ (17%), „Други храни“ (15%), „Млекопроизводство“ (14%), „Произв. на растителни и животински масла“ (7%), „Произв. на готови храни“ (6%), „Мелничарство“ (5%) и „Преработка и консервиране на риба и рибни продукти“ (1%).

В сектор „Производство на напитки“ най-голям дял в ДМА има подсектор „Производство на вина от грозде“ (58%), следван от „Произвозство на безалкохолни напитки и минерални води“ (33%), „Производство на пиво“ (8%) и „Производство на други ферментирали напитки“ (1%).

ИЗНОС

В стойностно изражение най-голям дял в износа на продукти от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ има подсектор „Животновъдство“ (36%), следван от подсектор „Отглеждане на едногодишни растения“ (29%), „Спомагателни дейности в селското стоп.“ (19%), „Отглеждане на многогодишни насаждения“ (8%), „Горско стопанство“ (3%), „Рибно стопанство“ (3%), „Дейности на разсадници“ (1%) и „Комбинирано стопанство“ (0,3%).

В сектор „Производство на хранителни продукти“ най-голям дял в износа има подсектор „Производство на растителни и животински масла“ (26%), следван от „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“ (20%), „Производство на други хранителни продукти“ (14%), „Производство на хлебни и тест. изделия“ (9%), „Месопроизводство“ (8%), „Млекопроизводство“ (6%), „Производство на храни за животни“ (4%) и „Преработка и консервиране на риба и рибни продукти“ (2%).

В сектор „Производство на напитки“ най-голям дял в износа има подсектор „Винопроизводство“ (45%), следван от „Производство на безалкохолни напитки и води“ (36%) и „Производство на пиво“ (19%).

 

 

Дата: 09.05.2022

Автор: Анета Алашка

Прочетено: 87