На 25 април 2022 г. Българската стопанска камара (БСК) отбеляза своя 42-ри рожден ден.

БСК е първата неправителствена организация в бившия социалистически блок, проправила у нас пътя за прехода към пазарни отношения в икономиката. Макар и създадена във времена на планова икономика, БСК успява да наложи някои съвременни, не само за онова време, но и за днес, принципи на пазарно поведение. Камарата създава първия в България фонд за рисков капитал и първата за България търговска банка (Банка за стопански инициативи АД), чрез които финансира изграждането на повече от 600 малки и средни предприятия. Голяма част от тях се развиват успешно и днес.

В началото на 90-те години БСК става инициатор за създаването на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с което се поставят основите на системата за социален диалог в България. И до днес БСК е активен участник в диалога между работодателите, синдикатите и държавата за формирането на икономическата политика в България, разработването и усъвършенстването на нормативната база в социалната и икономическата сфера.

Благодарение на експертния потенциал на БСК и позицията й като национално представителна работодателска организация, са решени немалък кръг проблеми в сферата на икономиката.

Сред сериозните заслуги на БСК за развитието на съвременната българска икономика са:

 • Първата в България мрежа за достъп до интернет;
 • Първият електронен подпис (BulSign) чрез международната сертифицираща организация GlobalSign.
 • Създаването на Българската фондова борса;
 • Въвеждането на Арбитражния съд като институция, спомагаща за по-бързо разрешаване на търговски спорове;
 • Създаването на първите в страната здравни и пенсионни фондове, както и първата лизингова компания – „Интерлийз” АД;
 • Въвеждането на тристълбовия модел на социално осигуряване;
 • Изграждането на технологични паркове към Техническите университети в София и Варна, работещи в областта на трансфера на технологии;
 • Въвеждането на частното съдебно изпълнение;
 • Извеждането на Търговския регистър извън съда;
 • Въвеждането на таван на държавните такси за съдебните производства при оспорването на индивидуални административни актове;
 • Въвеждане на плосък данък върху доходите на физическите лица и корпоративната печалба;
 • Премахването на ДДС върху даренията на храни;
 • Драстичното намаляване на броя на платежните нареждания за плащане на данъци и осигуровки чрез въвеждане на единната сметка;
 • Създаването на възможност (чрез законова промяна) за плащане на държавни и общински такси чрез POS-терминали без съответните банкови такси;
 • Много други.

Изключително важна е работата на БСК в сферата на професионалната квалификация. В специално създадения за целта Център за професионално обучение се извършва квалификация и преквалификация по широка гама професии, за които БСК издава национално признат документ. БСК предлага и обучение за специалисти по компютърни мрежи (програма „Сиско мрежова академия“) – CCNA, CCNP, DevNet Associate.

БСК е единствената бизнес организация в Централна и Източна Европа, в която е изградено звено (Център „Чиста индустрия“), подпомагащо постигането на съответствие с националните и европейски изисквания по околна среда, качество и безопасност.

Чрез своя Център „Външноикономическо сътрудничество“ БСК е контактна точка на най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малките и средните предприятия в света - Enterprise Europe Network (EEN).

От 1999 г. в БСК функционира Арбитражен съд, който гарантира високо качество при решаването на спорове, обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени, изтъкнати адвокати и експерти.

Камарата издава широк набор информационни материали и тематични онлайн бюлетини, както и сп. Noblesse Oblige. Ежедневно потребителите на услугите на БСК получават актуална бизнес информация чрез електронния бюлетин “Бизнес Индустрия Капитали”, достигащ на два езика до повече от 30 000 абонати в страната и чужбина.

В семейството на БСК са над 120 браншови организации, 26 областни и 115 общински организации, както и над 8 000 директни членове (компании). Сред членовете на БСК са, също така, Българската академия на науките и над 20 университети и технически съюзи.

БСК е единствената българска бизнес организация, член на ВusinessЕurope – конфедерация на европейския бизнес, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. Камарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO) и Европейския икономически и социален комитет (EESC), и има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

БСК работи за постигане на свободно, справедливо и съпричастно общество, основано на култ към труда, образованието и културата на човешкия ресурс – основен двигател на прогреса.

 

Дата: 09.05.2022

Прочетено: 53