Досега не са открити преки исторически свидетелства за произхода на охранителната професия. Нейните корени са толкова древни, че реалните факти са достигнали до нас пречупени през приказното огледало на митовете. Отначало хората са били ловци, после станали земеделци, а по-късно, когато станало възможно да се придобиват вещи и храна чрез размяна, се появили проститутките и политиците. Въпреки някои спорове относно поредността на появата им, несъмнено това са четирите най-рано възникнали човешки занаята.

Но след като нещо може да бъде придобито, то трябва да бъде и опазено. Ето така става необходима една нова професия, пета поред – охранителната.

Дейвид Морел

 ***

Съгласно законовата дефиниция, частната охранителна дейност е търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия. По същността си частната охранителна дейност подпомага предотвра-тяването на престъпни посегателства, с което допринася за повишаването на обществения ред и сигурност. Това е икономически сектор, който заема едно от първите места по брой заети лица, въпреки засилващата се тенденция към заместване на човешкия фактор (физическата охрана) с интелигентни технологии, аналитични софтуери и дигитални решения.

Доставчици на услуги за сигурност (частни охранителни компании) са търговски дружества, които предоставят услуги за сигурност и охрана на активи, хора, събития, информация и инфраструктури, като свеждат до минимум риска от кражба, проникване, посегателство, увреждане. Важно е да се отбележи обаче, че съгласно действащата законова рамка правомощията на служителите по охраната към търговските дружества, извършващи частна охранителна дейност, са значително по-малко от тези на държавните правоохранителни органи.

Охранителите са длъжностните лица на първа линия, отговарящи за сигурността на хората и активите в охранявания обект, затова при извънредни ситуации именно от тях се очаква да оценят правилно заплахата и риска, както и да приложат адекватен охранителен протокол.

Предвид приложното поле на частните услуги за сигурност и свързаността им с основните права на хората, като лична свобода и телесна неприкосновеност, право на неприкосновеност на личния живот, жилището, имуществото, и др., частната охранителна дейност е силно регулирана от широк спектър законови и подзаконови нормативни актове.

Частната охранителна дейност е лицензионна дейност, която се извършва по реда и условията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и Наредби № 8121з-610 и № 8121з-611., въз основа на следните принципи (чл. 3 от ЗЧОД):

  • спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
  • зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
  • опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите;
  • защита на информацията и източниците за нейното придобиване;
  • взаимодействие с органите за обществен ред и сигурност.

Частна охранителна дейност се извършва на основание сключен договор между търговски дружества, притежаващи лиценз по ЗЧОД, и Възложители/Клиенти.

Охраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти и/или извършване на видеонаблюдение, което трябва да се извършва при спазване на изискванията за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, по-популярен като GDPR, и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

При въоръжена охрана на обекти и имущество съхранението, носенето и употребата на служебно оръжие се регулира от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехни-ческите изделия.

Пожарна безопасност на всеки един обект трябва да е в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В случай че охраняваният обект попада в някоя от категориите, посочени в чл. 2 на НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, охранителните дейности включват и задължения по изготвяне на Планове и прилагане на мерки, свързани с превенция и противодействие на тероризма в съответствие с посочената Наредба.

Лицензиращ и контролен орган на търговците, предоставящи частни услуги за сигурност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, е Министерството на вътрешните работи.

Дата: 02.09.2022

Автор: Николета Атанасова, PhD

Прочетено: 55