Дата: 06.07.2018

Източник: Народно събрание

Прочетено: 341

Синдикалните и работодателските организации ще се вписват в специален регистър към окръжните съдилища по седалището им, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Кодекса на труда.

Процедурата по регистрацията следва да се извършва по реда на Глава петдесет и пета на Гражданския процесуален кодекс, където е регламентирано специфичното производство, свързано с вписването на юридическите лица.

С измененията се изпълняват изискванията на Конвенция номер 87 на Международната организация на труда, ратифицирана и обнародвана през 1959 г., която дава основание за създаването на самостоятелен и отличаващ на учредяване, съществуване и прекратяване, включително вписване в регистър и придобиване качество на юридическо лице на синдикалните и работодателските организации.

Заварените до влизането в сила на промените синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо лице без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд по седалището им, записаха депутатите.