Дата: 08.11.2018

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 5523

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 107 случая, при които проблемите със съответните държави членки са решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

 

1. Бюджет и човешки ресурси

(За повече информация: Alexander Winterstein — тел.: +32 229 93265, Andreana Stankova – тел.: +32 229 57857) 

Официално уведомително писмо

Бюджет на ЕС: Комисията призовава настоятелно БЕЛГИЯ да предостави суми по дължими мита на разположение на бюджета на ЕС

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия във връзка с непредоставянето от нейна страна на суми по дължими мита на разположение на бюджета на ЕС, както се изисква съгласно правото на ЕС. Това е вследствие на разследване на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), при което се установи, че вносители в Белгия са етикетирали неправилно определени продукти и по този начин са платили по-ниски мита, отколкото са щели да платят, ако продуктите са били етикетирани правилно. В резултат на това общо 543 000 евро (минус разходите по събирането) не са постъпили в бюджета на ЕС. Комисията започва производството за установяване на нарушение, защото смята, че действията на белгийските органи не са в съответствие с Митническия кодекс на Общността. Освен това белгийските органи не са предприели всички необходими мерки за възстановяване на загубените собствени ресурси. Ако Белгия не внесе съответната сума в бюджета на ЕС или не предостави задоволителен отговор, Комисията може да предприеме следващата стъпка от производството за установяване на нарушение и да изготви мотивирано становище.

 

2. Конкуренция

(За повече информация: Ricardo Cardoso — тел.: +32 229 80100, Maria Tsoni — тел.: +32 229-90526) 

Прекратяване на производство

Такси за извънсъдебна юридическа работа: Комисията прекратява производството срещу КИПЪР за установяване на нарушение

Днес Европейската комисия реши да прекрати производството срещу Кипър за установяване на нарушение по отношение на тарифа за минималните такси за извършване на извънсъдебна юридическа работа, като например съставяне на завещания или договори, управление на наследствено имущество или регистрация на дружества. Законодателството на ЕС изисква от държавите членки да се въздържат да насърчават предприятията или сдруженията на предприятия да благоприятстват или насърчават антиконкурентно поведение, което е в нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз. През април 2018 г. Комисията изрази загриженост пред кипърските власти, че определени законодателни разпоредби дават правомощия на Кипърската адвокатска колегия да приема тарифа за минималните такси за извънсъдебна работа и по този начин насърчават поведение, което може да възпрепятства, ограничи или изкриви конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС. В отговор на изразените опасения Кипър измени своето законодателство. Комисията приветства новото законодателство, с което се премахва специфичната законодателна разпоредба, даваща правомощия на Кипърската адвокатска колегия да определя тези такси. Успоредно с това днес Комисията приключи и антитръстовото разследване на тарифата за минималните такси, приета от Кипърската адвокатска колегия въз основа на правомощията по силата на националното законодателство. Комисията бе изразила опасения, че тези правила не са съвместими с член 101 от Договора за функционирането на ЕС, и затова приветства решението на Кипърската адвокатска колегия да отмени тази тарифа. Намесата на Комисията означава, че адвокатите вече могат да определят свободно таксите си за предоставяне на извънсъдебни юридически услуги и че гражданите ще могат да се възползват от по-конкурентни цени в този сектор.

 

3. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Joseph Waldstein — тел.: +32 229 56184) 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Директива за универсалната услуга: Комисията предявява иск срещу ПОРТУГАЛИЯ пред Съда на ЕС

Днес Европейската комисия предявява иск срещу Португалия пред Съда на ЕС, за да се осигури правилното прилагане на Директивата за универсалната услуга по отношение на финансирането на задълженията за предоставяне на универсална услуга.За да се балансират разходите за предоставяне на универсална услуга, която не винаги е рентабилна, държавите от ЕС могат да въвеждат механизми за компенсиране на тези разходи. Португалските власти са наложили задължение на доставчиците на телекомуникационни услуги да компенсират нетните разходи за всички универсални услуги, предоставяни от 2007 г. насам от съответния доставчик. Португалия e сторила това едва през 2012 г., като е използвала възможност, предоставена от Закона за електронните съобщения (№ 5/2004), за да приеме нов закон, с който се въвежда извънредна вноска.В противоречие с правото на ЕС португалските власти изискват от операторите да направят извънредна вноска през 3 последователни години, за да се финансират нетните разходи за предоставяне на универсална услуга, извършени в миналото. Това противоречи на изискванията за прозрачност, недискриминация и минимално изкривяване на пазара, определени в Директивата за универсалната услуга (Директива 2002/22/ЕО), която е в сила в ЕС от 2002 г. насам (член 13 и приложение IV, част Б). Сега Комисията иска от Съда на ЕС да потвърди, че извънредната компенсация е в нарушение на тази директива.Комисията започна производството срещу Португалия за установяване на нарушение през февруари 2015 г. и изпрати мотивирано становище през април 2016 г. Тъй като Португалия все още не се е съобразила с правото на Съюза, Комисията реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите

Мотивирано становище

Електронни трансакции: Комисията изисква от СЛОВАКИЯ да осигури правилното прилагане на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до словашкото правителство във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламент eIDAS), защото установи редица проблеми със законосъобразността на двойната роля на словашкия надзорен орган. Службата за национална сигурност не може едновременно да е надзорен орган и доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Подобна двойна роля подкопава целите на механизма, установен с Регламента eIDAS, а именно да се осигурят еднакви условия на конкуренция между доставчиците на удостоверителни услуги и да се допринесе за защитата на потребителите и функционирането на вътрешния пазар. Регламентът eIDAS позволява използването на средства за електронна идентификация и удостоверителни услуги (т.е. електронни подписиелектронни печатиелектронни времеви печатиелектронна препоръчана поща и удостоверяване на автентичността на уебсайтове) от гражданите, предприятията и публичните администрации, за да имат достъп до онлайн услуги или да управляват електронни трансакции в ЕС. Словакия разполага с два месеца, за да предприеме необходимите мерки за функционално разделяне на тези дейности. В противен случай Комисията може да предяви иск срещу Словакия по този въпрос пред Съда на ЕС. 

Официални уведомителни писма

Радиочестотен спектър: Комисията призовава ХЪРВАТИЯ и НИДЕРЛАНДИЯ да спазят правилата на ЕС относно радиочестотния спектър

Днес Европейската комисия реши да започне производство срещу две държави членки поради неспазване на правилата на ЕС за радиочестотния спектър. На Хърватия и Нидерландия ще бъдат изпратени официални уведомителни писма с искане за цялостно прилагане на европейските правила относно радиочестотния спектър въз основа на Решение (ЕС) 2017/899 за използването на радиочестотната лента 700 MHz. Съгласно тези правила на ЕС държавите членки трябваше да приемат и публикуват пътни карти, включващи подробни стъпки за разрешаване на използването на радиочестотната лента 694—790 MHz („700 MHz“) за мобилна широколентова свързаност до 30 юни 2020 г. Крайният срок за приемане и публикуване на тези пътни карти бе в края на юни 2018 г. Горепосочените държави от ЕС не са приели и публикували такава пътна карта или са уведомили Комисията за документи, които не отговарят на основните изисквания за пътна карта. Чрез пътните карти се създават условия за изграждането на 5G мрежи. Тъй като пътните карти не са приети, разработването на 5G мрежи в Хърватия, Нидерландия и съседните им страни може да се забави. Свързаността посредством 5G мрежи е един от основните приоритети за Комисията, след като бе постигнато споразумение относно бъдещите правила за телекомуникациите — Кодекса за електронните съобщения. Новите правила ще гарантират осигуряването до 2020 г. на радиочестотен спектър за 5G мрежи в целия ЕС. Ако Хърватия и Нидерландия не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да им изпрати мотивирани становища по този въпрос.

 

4. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion — тел.: +32 229 67094) 

Официално уведомително писмо

Свободно движение на работници: Комисията поставя под въпрос различното третиране на работници от ЕС по отношение на достъпа до помощи за жилищно настаняване в ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство за неизпълнение на правилата на ЕС за свободно движение на работници (член 45 от ДФЕС и Регламент № 492/2011). Съгласно тези правила дискриминацията въз основа на гражданство между работниците от държавите от ЕС е забранена. Според правилата в Обединеното кралство относно достъпа до помощи за жилищно настаняване временните отсъствия от жилището се третират по-благоприятно, ако престоят е в рамките на Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс), отколкото ако е извън нея. Следователно тези правила поставят работниците от други държави от ЕС в по-неблагоприятно положение, защото при тях има по-голяма вероятност да напуснат временно Великобритания, отколкото при британските граждани. Това неблагоприятно третиране представлява непряка дискриминация въз основа на гражданството, която е забранена от правилата за свободно движение на работници, освен ако е обективно обоснована. На този етап Комисията не е установила наличието на обективно основание и затова реши да започне производство за установяване на нарушение. Обединеното кралство разполага с два месеца, за да отговори на официалното уведомително писмо. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

5. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — tel.: +32 229-74959) 

Официални уведомителни писма

Енергийна ефективност: Комисията призовава 7 държави членки да транспонират правилно правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Австрия, Финландия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия и Испания във връзка с това, че не са транспонирали или приложили правилно определени изисквания на Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). С директивата се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, за да се постигне целта на Съюза за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата. Тези държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако не направят това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

6. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva — тел.: +32 229-53664) 

Мотивирани становища

Комисията призовава ГЪРЦИЯ и ИРЛАНДИЯ да приложат изцяло правилата на ЕС за достъп до генетични ресурси и подялба на ползите от тях

Европейската комисия призовава Гърция и Ирландия да ускорят прилагането на законодателството на ЕС, което има за цел гарантиране на достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване След влизането в сила на Регламента на ЕС относно достъпа до генетични ресурси и подялбата на ползите от тях (Регламент № 511/2014) на 11 юни 2014 г., държавите от ЕС трябваше да предприемат мерки с цел осигуряване на ефективното прилагане на регламента. По-конкретно държавите трябва да определят компетентни органи, които ще отговарят за прилагането на регламента, и да информират Комисията. Също така те трябва да въведат правила относно санкциите за неспазване на законодателството. Тъй като Гърция и Ирландия не са изпратили уведомления за законодателство за определяне на такива органи или за въвеждане на санкции, Комисията реши да изпрати на двете държави мотивирани становища с двумесечен срок за отговор. Ако те не отговорят, Комисията може да реши да предяви иск срещу Гърция и Ирландия пред Съда на ЕС.

Комисията призовава ИРЛАНДИЯ да завърши процеса на определяне на защитени зони

Европейската комисия настоятелно призовава Ирландия да изпълнява задълженията съгласно Директивата за местообитанията(Директива 92/43/ЕИО на Съвета) за защита на естествените местообитания и видовете, включени в мрежата „Натура 2000“. Държавите членки трябва да завършат процеса на определяне на специални защитени зони. Освен това те трябва да определят приоритети, цели и мерки за запазване или възстановяване на доброто състояние на видовете и местообитанията в тези зони. Това трябва да се извърши в срок от шест години, който в случая на Ирландия изтече на 12 декември 2014 г. 255 от 423 зони все още не са определени. За 198 територии все още не са определени специфични цели за опазване, а за нито една от териториите не са определени необходимите мерки за опазване. По-специално не са определени необходимите мерки за опазване на приоритетните местообитания тип „крайбрежни лагуни“ (25 територии) и тип „обрасли тресавища“ (50 територии), както и за вида „сладководна бисерна мида“ (19 територии). Поради това Комисията изпраща допълнително мотивирано становище. Ирландия разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Ирландия пред Съда на ЕС.

Комисията призовава настоятелно ИСПАНИЯ да спази законодателството на ЕС относно управлението на отпадъците

Комисията призовава Испания да спази правните задължения относно управлението на отпадъците и необходимостта от опазване на човешкото здраве и околната среда. Съгласно Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО) държавите от ЕС са длъжни да предприемат всички необходими мерки, така че управлението на отпадъците да се извършва, без да се застрашава човешкото здраве и без да се вреди на околната среда. Въпреки че информацията, предоставена на Комисията, е непълна, съществуват много данни за наличието на голям брой незаконни сметища (поне 1513), които трябва да бъдат закрити, запечатани и регенерирани и които причиняват значителни щети на околната среда. Поради продължителното системно неспазване на задълженията по правото на ЕС Комисията реши да изпрати мотивирано становище. Испания разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС.

Комисията призовава ШВЕЦИЯ да подобри пречистването на градските отпадъчни води

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Швеция във връзка с неспазването от нейна страна на изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО на Съвета). Непречистените отпадъчни води могат да изложат на риск човешкото здраве и да замърсят езерата, реките, почвата, крайбрежните и подземните води. В момента в Швеция има пропуски в 20 агломерации, които е трябвало да изпълнят изискванията до 31 декември 2000 г. или до 31 декември 2005 г. През април 2017 г. на Швеция беше изпратено официално уведомително писмо. Според отговора на Швеция властите работят по намирането на решение, но не се очаква в близко бъдеще изискванията да бъдат изпълнени. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище и изисква Швеция да ускори изпълнението на изискванията. Швеция разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Швеция пред Съда на ЕС. 

Официални уведомителни писма

Комисията призовава БЕЛГИЯ да спази законодателството на ЕС относно качеството на въздуха

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия във връзка с лошото качество на въздуха. Съгласно законодателството на ЕС за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа държавите членки трябва да оценяват качеството на атмосферния въздух на своя територия и да предприемат мерки, за да ограничат излагането на гражданите на замърсители. През май тази година Комисията предприе широк спектър от политически действия, за да подпомогне усилията на държавите от ЕС за постигане на целите на ЕС за качеството на въздуха. Действията по правоприлагане, които се предприемат, за да се помогне за осигуряването на чист въздух за всички европейци, са част от този по-широк политически подход. От влизането в сила на правилата през 2010 г. стойностите на замърсяващия газ NO2 в региона на Брюксел в Белгия трайно надвишават пределно допустимите норми. В агломерацията Антверпен нормите също се превишават въпреки по-късния срок за влизане в сила (2015 г.). Макар че са предприети някои мерки за борба със замърсяването на въздуха, например определяне на зони с ниски емисии, Комисията се опасява, че настоящите мерки не са достатъчни за постигане на съответствие във възможно най-кратък срок. Комисията също така поставя под въпрос начина, по който се наблюдава качеството на въздуха в Белгия, включително разположението на измервателните пунктове за NO2 в Брюксел. Поради тази причина Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Белгия. Белгия разполага с два месеца, за да отговори. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ да изпълни решението на Съда на ЕС относно качеството на въздуха

Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. (C‑488/15). Съдът установи, че България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха (Директива 2008/50/ЕО), като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите. Макар да отбелязва, че е постигнат известен напредък, Комисията е обезпокоена от бавния темп на промените и от липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище.През май тази година Комисията предприе широк спектър от политически действия, за да подпомогне усилията на държавите от ЕС за постигане на целите на ЕС за качеството на въздуха. Действията по правоприлагане, които се предприемат, за да се помогне за осигуряването на чист въздух за всички европейци, са част от този по-широк политически подход. България все още не е приела всички необходими мерки за подобряване на ситуацията. Страната е приела мерки, свързани с движението по пътищата, а именно изменение на разпоредбите за движение по пътищата, включително относно контрола на отпадъците от излезли от употреба превозни средства и техническите прегледи. Въпреки че това е стъпка в правилната посока, други мерки, които могат да допринесат за подобряване на качеството на въздуха, като например нови изисквания за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, използвани за битово отопление, все още са на етап планиране. Ако България не предприеме необходимите действия и случаят отново бъде отнесен до Съда на ЕС, могат да бъдат наложени финансови санкции. България разполага с два месеца, за да отговори.

Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ и ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА да приведат националното си законодателство в съответствие с Директивата за качеството на въздуха

Комисията призовава България и Чешката република да приведат своето законодателство за качеството на въздуха в съответствие с европейските правила (Директива 2008/50/ЕО). Тези държави имат пропуски по отношение на въвеждането на няколко разпоредби на директивата в своето законодателство, като някои важни принципни разпоредби не са отразени правилно в националното право. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки са длъжни да предприемат подходящи мерки за свеждане до минимум на продължителността на периодите на превишаване на допустимите стойности. Комисията изразява загриженост относно формулировката в законодателство на България, която не отговаря на това изискване. Чешката република не е въвела ефективно разпоредби относно пределно допустимите норми и някои определения. Например определението на „летливи органични съединения“ не следва определението в Директивата за качеството на въздуха. Поради това на България и Чешката република се изпращат официални уведомителни писма с двумесечен срок за отговор. Ако държавите не отговорят, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията настоятелно призовава ИТАЛИЯ и ИСПАНИЯ да спазят правилата на ЕС относно нитратите

Европейската комисия призовава Италия и Испания да осигурят достатъчна защита на водите от замърсяване с нитрати от селското стопанство. Законодателството на ЕС относно нитратите е един от крайъгълните камъни на европейските правила за водите. То има за цел намаляване на замърсяването на водите, предизвикано или породено от нитрати от селскостопански източници, и предотвратяване на замърсяването в бъдеще. За постигането на тази цел Директивата за нитратите (Директива 91/676/ЕО на Съвета) съдържа различни действия и мерки, които държавите членки трябва да прилагат, включително мониторинг на водите, определяне на нитратно уязвими зони и изготвяне на кодекси за добри селскостопански практики и програми за действие. Италия не е определила нитратно уязвими зони, не е извършвала мониторинг на своите води и не е предприела допълнителни мерки в редица региони, застрашени от замърсяване с нитрати. Испания не е извършвала ефективен мониторинг на своите води. Това се отразява отрицателно на способността ѝ да извършва преглед на нитратно уязвимите зони и да оценява ефективността на програмите за действие, с което се ограничава ефективността на законодателството. Затова Комисията реши да изпрати на двете държави членки официални уведомителни писма с двумесечен срок за отговор. Ако държавите не отговорят, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

7. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Johannes Bahrke — тел.: +32 229 -58615, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958) 

Спирания на производства в Съда на Европейския съюз

Директива относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II): Комисията инициира спиране на производството срещу ИСПАНИЯ пред Съда на ЕС

С оглед на неотдавнашното развитие по случая Комисията реши да инициира спиране на производството пред Съда на ЕС срещу Испания за това, че страната не прилага правилата на ЕС за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II). На 19 юли 2018 г.Европейската комисия реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС поради това, че страната не е приела необходимите национални мерки за пълно транспониране на преразгледаната директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), както и на директивата за нейното допълване (Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията). По това време Испания беше уведомила само за частично транспониране на гореспоменатите директиви в националното законодателство. На 1 октомври 2018 г. Испанияизпрати уведомление за кралски указ-закон, с който се транспонират повечето от липсващите разпоредби. Още няколко разпоредби трябва да бъдат транспонирани с кралски указ, чието приемане е планирано за края на ноември. Поради това Комисията смята, че производството следва да бъде спряно. Ако мерките не бъдат приети до края на ноември, както е планирано, спирането на производството може да бъде преразгледано. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Пруденциален надзор върху банките и инвестиционните посредници: Комисията инициира спиране на производството срещу ИСПАНИЯ пред Съда на ЕС

С оглед на неотдавнашното развитие по случая Комисията реши да инициира спиране на производството пред Съда на ЕС срещу Испания за непълно прилагане на правилата на ЕС относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници. На 19 юли 2018 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС поради това, че страната не е приела необходимите национални мерки за пълно транспониране на Директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС), в която са определени пруденциалните и надзорните изисквания по отношение на кредитните институции и инвестиционните посредници в ЕС, включително правила за лицензирането на кредитните институции, за началния капитал на инвестиционните посредници, за надзора върху институциите, за сътрудничеството в областта на надзора, за управлението на риска, за корпоративното управление (включително възнагражденията) и за капиталовите буфери. В периода след това испанските власти представиха на Комисията проекти на мерки за пълно транспониране на Директивата заедно с график за тяхното приемане, който ще доведе до отстраняване на пропуските преди евентуалното решение на Съда. По-конкретно, на 31 август 2018 г. испанското правителство прие кралски указ-закон относно борбата срещу изпирането на пари. Той бе последван от втори кралски указ-закон за транспониране на някои от липсващите разпоредби, приет на 28 септември. Очаква се през ноември да бъде приет друг кралски указ, и накрая, до началото на декември се очаква да бъде приет закон за изменение на Закон 10/2014 относно платежоспособността на кредитните институции и Кралски указ-закон 4/2015 относно капиталовите пазари, който да бъде публикуван преди края на годината. Поради това Европейската комисия смята, че производството следва да бъде спряно в очакване на приемането на законите за изменение. Ако липсващите мерки за транспониране не бъдат приети, както е планирано, спирането на производството може да бъде преразгледано. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

8. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Victoria Von Hammerstein-Gesmold t —тел.: +32 229 55040) 

Мотивирани становища

Услуги: Комисията призовава ГЕРМАНИЯ да отвори напълно пазара на услугите за изпитване на превозни средства

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Германия във връзка с ограничаването на достъпа до някои услуги за одобрение на моторни превозни средства. Одобрението на типа и изпитванията на моторни превозни средства са хармонизирани на равнище ЕС. От това правило има няколко изключения. За индивидуалното одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и на селскостопански или горски трактори, както и за одобрението на технически промени на отделни моторни превозни средства не съществуват общи правила на ЕС. В Германия тези услуги могат да се извършват само от специалисти в центровете за технически изпитвания. Всяка германска провинция може да определи само един такъв център за конкретна географска област. В резултат на това редица независими технически центрове не могат да предлагат услуги за цялата гама от превозни средства поради специфичните правила в Германия. Комисията смята, че това представлява нарушение на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги и изпрати мотивирано становище на Германия с искане за спазване на Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО) и членове 49 и 56 от ДФЕС. Германия разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Германия пред Съда на ЕС.

Обществени поръчки: Комисията настоятелно призовава ПОРТУГАЛИЯ да спазва правилата на ЕС за обществените поръчки

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Португалия във връзка с прякото възлагане на концесия за управление и експлоатация на свободна зона Мадейра. Съгласно правилата на ЕС процедурите за обществени поръчки и концесии трябва да са открити, прозрачни и ефективни и да дават възможност на предприятията да подават оферти. Това дава на пазарните участници по-добър достъп до обществените поръчки, а публичните органи имат полза от по-големия избор и по-доброто качество на офертите. Дерогациите за пряко възлагане са позволени само в строго определени случаи, като например защита на права върху интелектуална собственост или липса на конкуренция по технически причини. Комисията смята, че тази обществена поръчка не отговаря на изискванията за освобождаване от правилата и че е трябвало да бъде публикувана покана за подаване на оферти. Като не е сторил това, възлагащият орган може да е извършил дискриминация срещу стопански субекти, заинтересовани от участие в състезателна процедура, в нарушение на правилата на ЕС за възлагане на договори за концесии (Директива 2014/23/ЕС). Португалия разполага с два месеца, за да отговори на въпросите, повдигнати от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Португалия пред Съда на ЕС. 

Официални уведомителни писма

Обществени поръчки: Комисията призовава АВСТРИЯ да спазва правилата на ЕС относно средствата за правна защита в провинция Долна Австрия

Днес Европейската комисия взе решение да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Австрия относно системата от средства за правна защита във връзка с обществени поръчки в провинция Долна Австрия. Комисията смята, че със закона на Долна Австрия относно средствата за правна защита се нарушават няколко аспекта на правилата&