Дата: 31.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2992

През 2017 г. в България са действали 347 730 активни предприятия[1], което е с 0.1% по-малко в сравнение с предходната 2016 година, показват данните на Националния статистически институт.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2013 - 2017 г.) имат активните предприятия с нула наети лица. През 2017 г. техният брой е 164 876 и съставлява 47.4% от всички активни предприятия. В следващата група „1-4 наети“ по­па­дат 130 873 предприятия, или 37.6% от общия брой за 2017 година. Най-нисък е делът на пред­приятията в групата „5-9 наети лица“. Средно за периода той е 7.2%, а в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.8% от активните предприятия.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.4% от заетите в периода 2013 - 2017 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети лица - 46.3%, стои малък брой заети лица - 6.6% от общия брой на заетите лица в страната.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12.0% са новородени през 2017 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 12.03% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2013 - 2017 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сек­тор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, като средно за петгодишния период този дял е 42.2%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост“ - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2017 година. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период от 2013 до 2017 г. най-голям е броят на новородените пред­приятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2017 г. попадат 28 064 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 661. През същата година но­во­ро­де­ните предприятия с 10 и повече наети лица са само 537.

Вижте пълния текст  и графики ТУК!

____________

[1] Активни предприятия - съвкупност от предприятия, със или без работодател, които през референтния период са извършвали икономическа дейност на територията на страната.