Дата: 25.03.2020

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 7312

Президентът на BusinessEurope Пиер Гатаз направи следните коментари:

"Тази седмица европейските лидери имат историческа възможност да поставят солидарността, действията и отговорността на ЕС в основата на нашия отговор на кризата. Дългосрочният просперитет на Европа може да бъде защитен, само ако европейските лидери направят всичко необходимо за запазването на нашия икономически и паричен съюз и нашия единен пазар. И двете са основни за просперитета на нашата икономика, на нашите работници и техните компании. "

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер добави:

"Гарантирането, че ще запазим възможно най-много компании и работни места в тази масивна криза, ще бъде от ключово значение за намаляване на дългосрочното й икономическо въздействие. ЕЦБ предприе решителни действия за подкрепа на финансовата стабилност и общата ни валута. Съветът и държавите-членки трябва сега да следват ръководството на ЕЦБ, включително чрез въвеждане на амбициозен и координиран фискален стимул. "

Въпреки че властите трябва да предприемат всички необходими стъпки, за да спрат разпространението на COVID-19, важно е също така:

• Повишаване на гъвкавостта и яснотата на правилата за държавна помощ по отношение на помощта над 800 000 евро, която ще е необходима за много от по-големите компании, засегнати от кризата.

• Направете всички необходими стъпки, за да гарантирате, че транспортирането на стоки през единния пазар не е блокирано. Това означава спешно премахване на забраните за износ, въведени наскоро от някои държави-членки за лични предпазни средства, медицинско оборудване и медицински изделия, намаляване на времето за изчакване на границите в рамките на ЕС с хармонизирани решения за камиони и поддържане на мобилността на трансграничните работници, бързо прилагане Инициатива „Зелени платна“.

• Въведете координиран подход на ЕС относно това какво представлява критичната инфраструктура и основните стоки и услуги.

• Спешно да се разработи план за индустриална конверсия в ЕС за бързо увеличаване на производството на ключови стоки, включително по всички медицински вериги за доставки. Компаниите, които искат да преориентират производството си към стоки от първа необходимост, трябва да бъдат подкрепени от временни дерогации от нормалните регулаторни изисквания и по-бързи процедури за разрешаване и сертифициране. Поддържането на индустриалната активност като цяло е изключително важно за свеждане до минимум на прекъсванията.

• Гарантирайте запазването на международните търговски потоци, като се имат предвид рисковете, че забраните за износ по целия свят на основни медицински доставки създават допълнителни недостиг на доставки.

• Отлагане на несъществени публични консултации и предложения на ЕС, предвид необходимостта да се концентрират всички усилия за борба с кризата COVID19.