01.04.2020

Европейската комисия представи насоки относно използването на всички възможности за гъвкавост, заложени в нормативната уредба на ЕС за обществените поръчки, във връзка с извънредната ситуация, породена от пандемията на коронавирус. 

Законодателството на ЕС вече предоставя на възложителите на обществени поръчки в държавите членки гъвкави решения за бързо задоволяване на неотложни нужди, като например закупуване на лични предпазни средства, лекарства и апарати за вентилация, които да бъдат осигурени за нуждаещите се възможно най-бързо. 

Комисарят Бретон, отговарящ за вътрешния пазар, заяви: „Възложителите на обществени поръчки са подложени на огромен натиск в настоящата извънредна ситуация, за да гарантират наличието на лични предпазни средства като маски за лице и предпазни ръкавици, животоспасяващи апарати за вентилация и други медицински консумативи за всички, които работят неуморно в условията на настоящата криза. Искам да им помогна, като им обясня подробно всички възможности за гъвкавост и решения, заложени в нормативната рамка на ЕС за обществените поръчки, с цел бързо закупуване на такива консумативи. Настоящата криза, предизвикана от коронавируса, представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство — и именно за такава ситуация нашите европейски правила предоставят възможност на възложителите на обществени поръчки при необходимост да купуват в рамките на дни, дори часове. Призовавам всички възложители на обществени поръчки да използват в пълна степен тези възможности за гъвкавост и да не се колебаят да поискат допълнителни насоки от Комисията, ако е необходимо.“ 

В насоките са посочени вариантите и възможностите за гъвкавост съгласно законодателството на ЕС. В тях се прави преглед на избора на процедури за възлагане на обществени поръчки, с който разполагат възложителите, както и приложимите срокове. Посочват се възможностите, които варират от значително съкращаване на приложимите в общия случай срокове до провеждане на процедура без предварително публикуване на обявление, при крайно неотложните обстоятелства, свързани с борбата с коронавируса. 

В насоките се разяснява също така как в тази ситуация на недостиг на основни консумативи възложителите на обществени поръчки биха могли да открият алтернативни решения и начини за взаимодействие с пазара.

Дата: 01.04.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 2511