28.04.2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано съобщение относно освобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. 

С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. при определени условия. 

Виж и ПМС № 80 от 23.04.20202 г., за допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия), обн. ДВ, бр.  39 от 28.04.2020 г.,  с което се приемат правила за прилагане на Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3.04.2020 г. 

Постановлението се прилага за стоки, внесени от 30 януари до 31 юли 2020 г.

 

Дата: 28.04.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2962