Дата: 03.07.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1612

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. е обнародвано ПМС № 139 от 26.06. 2020 г. за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости,,  приета на основание чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма.