Дата: 24.07.2020

Източник: БСК

Прочетено: 685

В ДВ. бр. 66 от 24.07.2020 г. е обнародвано ПМС № 156 от 21.07. 2020 г. за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в сила от 01.01.2021 г. 

Променена е разпоредбата на чл. 8, с цел актуализиране размера на минималното допълнително трудово възнаграждение за нощен труд - от 0,25 лв. на 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч.