31.07.2020

Публикуваният днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г.

Публикуваният днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и за постигнатите от държавите членки резултати в различни области на политиката.

Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за гражданите, тъй като то отстоява правата и ползите за тях, произтичащи от това право, които в противен случай биха били отречени. То е от значение и за бизнеса, тъй като осигурява еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар.

Броят на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения се запази непроменен през изминалата година, но новите производства се увеличиха с 20 % в сравнение с предишната година. През 2019 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Люксембург, Естония и Литва, а най-голям брой — срещу Испания, Италия и Гърция.

Комисията продължи да прилага твърдо правилата във всички области на политиката, отдавайки приоритет на сферите, които имат най-голямо отражение върху всекидневния живот на хората и дейността на предприятията. Сред основните области на политиката, върху които беше поставен акцент, бяха околната среда, вътрешният пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, транспортът и мобилността. Половината от всички производства бяха в тези области. Например Комисията предприе действия срещу три държави членки заради прекомерно високи равнища на замърсяване на въздуха и срещу пет държави членки, които не са осигурили равностоен достъп за потребители с увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Прилагането на правото на ЕС се основава на сътрудничество. Ето защо Европейската комисия активно съдейства на държавите членки при прилагането на правото на ЕС чрез насоки и диалог. През 2019 г. тя отдели специално внимание на подкрепата за националните и регионалните органи при прилагането на правилата относно управлението на отпадъците, качеството на въздуха, енергийната ефективност, селскостопанските пазари и равенството между половете.

Борба с ненавременното транспониране на директивите на ЕС

За да могат гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на правото на ЕС, от решаващо значение е държавите членки да транспонират европейските директиви в националния си правен ред в договорените срокове.

Повече от половината производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2019 г. се отнасяха до ненавременно транспониране на директиви, въпреки че броят им леко намаля (от 419 производства през 2018 г. на 406 през 2019 г.). За сравнение през последните пет години най-много нови производства за ненавременно транспониране имаше през 2016 г. (847 производства). С цел да допринесе за навременното и правилно транспониране, Комисията продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на планове за прилагане, специализирани уебсайтове и документи с насоки и посредством обмена на най-добри практики на заседанията на експертните групи.

Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой нови производства имаше срещу България, Белгия, Гърция и Кипър, а най-малък — срещу Дания, Италия и Литва.

Комисията продължи да сезира Съда на Европейския съюз с производства за неизпълнение на задължение поради ненавременно транспониране, искайки налагане на дневни парични санкции по член 260, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Миналата година тя сезира Съда на ЕС с иск срещу Испания, търсейки налагането на финансови санкции (дело C-658-19).

В решението си от 8 юли 2019 г. по дело Комисията / Белгия Съдът на ЕС приложи за първи път схемата за санкции, предвидена в член 260, параграф 3 от ДФЕС. Съдът наложи дневна парична санкция на Белгия (дело C-543/17) заради неприемането и несъобщаването на всички необходими мерки за транспонирането на Директивата относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Контекст

От 1984 г. насам, когато Европейският парламент отправи искане в този смисъл, Европейската комисия ежегодно представя доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през предходната година. След това Европейският парламент приема резолюция относно доклада на Комисията.

Комисията се съсредоточава приоритетно върху проблемите, при които нейните действия за осигуряване на спазването на правото могат да са от голямо значение и от полза за гражданите и предприятията. В рамките на разпределението на отговорностите между европейските институции Европейската комисия има общата отговорност за инициатива в законодателния процес. Съветът и Европейският парламент вземат решения по предложенията на Комисията. Държавите членки отговарят за навременното и правилно прилагане и изпълнение на правото на ЕС в националния си правен ред. Цикълът се затваря от Комисията: след като предложенията бъдат приети и станат действащо право на ЕС, тя следи дали държавите членки го прилагат правилно и предприема действия, ако това не е така.

Отстояването на върховенството на закона е сред политическите приоритети на Комисията „Фон дер Лайен“. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Link to Report & factsheets

 

PDF версия за печат

Дата: 31.07.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 5362