04.09.2020

Европейската комисия отправи предложение да се гарантират координацията и ясното съобщаване на всички мерки, предприемани от държавите членки в ЕС при ограничаване свободното движение поради пандемията от коронавирус. 

В предложението се посочват четири основни области, в които държавите членки следва да работят в по-тясно сътрудничество: 

  1. Общи критерии и прагове при вземане на решения за въвеждане на ограничения за пътуване от страна на държавите членки;
  2. Използване на карта, представяща общите критерии чрез одобрено съвместно цветово кодиране;
  3. Обща рамка за мерките, прилагани по отношение на пътниците от райони с висок риск;
  4. Ясна и навременна информация за обществеността относно всички ограничения.

За повече информация

Предложение за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19.

Дата: 04.09.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 1719