28.10.2020

В обхвата на Програмата, освен МСП, ще попадат и големи предприятия 

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID- 19, изпълнявана от „Българска банка за развитие“ АД. За да се отговори на нуждите на бизнеса, са предложени промени в критериите за допустимост по Програмата по отношение статуса на предприятията. В обхвата на Програмата, освен МСП, ще попадат и големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Това ще бъде още една, макар и косвена мярка в защита на заетостта, включително чрез подкрепа за бизнеса, осигуряващ поминък в малките населени места и по-бедните географски региони.

Предвид разширения обхват на Програмата, съответно се предлага и промяна в наименованието й, както следва - „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“.

В хода на изпълнение на Програмата нуждата си от ликвидни средства заявиха и по-големи предприятия, които са изключени от обхвата на антикризисната мярка. Това е констатирано и от направеното проучване сред търговските банки - партньори по Програмата, които са отправили предложение за включване в обхвата на финансирането и на предприятия над категориите за МСП.

За да се запази приоритетния „МСП облик“ на Програмата, всяка банка ще трябва да изпълнява минимална квота за финансиране на малки и средни предприятия, която да е не по-малка от 60 % от формираните по Програмата портфейли от кредити.

Увеличава се абсолютният, максимален размер на кредита към едно лице и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Увеличението кореспондира с нарастващите нужди на търговските предприятия от ликвидни средства.

Предлага се увеличаване на Лимита на гаранционни плащания да стане до 50 %. По този начин ББР АД вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на до 50 % от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Като резултат от промяна на Лимита на гаранционни плащания, очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на 1 250 000 000 лева. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 000 000 000 лева.

Удължава се срокът за включване на кредити в Гарантирания портфейл до 30.06.2021г., както и срокът за кандидатстване, който вече ще е до 23.06.2021г. Промяната кореспондира с продължаващата и дори влошаваща се като условия за работа и живот икономическа и социална среда в общността, поради което ЕК увеличи срока за подпомагане по приложимата към Програмата Временна рамка на държавни помощи.

Дата: 28.10.2020

Източник: Министерски съвет

Прочетено: 1605