05.01.2021

Изх. №02-00-1#1/05.04.2021 г.

 

ДО

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРИ 44-ТО НС

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
ПРИ 44-ТО НС

 

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, сигн. 054-01-117, внесен от Даниела Дариткова на 16 декември 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАРИТКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) изразява категорична подкрепа за внесения Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения.

Още на 10 ноември 2020 г., след оповестеното намерение за колективна оставка на членовете на УС на Сдружението на общинските болници в България (член на БСК), БСК в свое писмо сигнализира, че действащият текст на чл. 20, ал. 3 на Закона за публичните предприятия не позволява участието в управлението на общинските заведения на лекари, работещи в тези болници. Следването на заложената процедура допълнително би утежнила тежкия кадрови дефицит от реално работещи медицински кадри в общинските болници. Ето защо, настояхме за предприемане на необходимите законодателни изменения на Закона за лечебните заведения - позиция, която продължаваме изцяло да поддържаме и към настоящия момент.

Предвид изложените по-горе аргументи, Ви призоваваме да подкрепите внесения законопроект.

Приложение: Писмо, изх. № 02-00-43/10.11.2020 г.

                     

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проекта на ЗИ на Закона за лечебните заведения
Добави мнение