19.01.2021

 

Изх. №02-00-7/19.01.2021 г.

 

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНОТ СЪБРАНИЕ

 

КОПИЕ:

 

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, сигнатура 002-01-74

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ЗИД на ЗЕЕ), сигнатура 002-01-74/30.12.2020 г., Българската стопанска камара изразява следното становище.

  1. Общи бележки

1.1. В предложения законопроект присъства недобрата практика за определяне на срокове, които въвеждат задължения за стопанските субекти с дата, предхождаща влизането на закона в сила. Обръщаме внимание, че съгласно Закона за нормативните актове, обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение. Това създава несигурност в правната среда и трудности пред задължените стопански субекти, като едновременно показва недобро планиране при осигуряване своевременно съответствие на националните нормативни документи с правото на ЕС. Конкретно:

  • §25 от ЗИД, с който се предлага промяна в член 31, ал. 2, т. 3 от ЗЕЕ и се въвежда задължението за всички инвестиционни проекти за изграждане, преустройство и реконструкция на сгради „да предвиждат проектиране на сгради с близко до нулево потребление на енергия считано от 1 януари 2021 г“;
  • §67 от ЗИД, с който се предлагат промени в Закона за енергетиката в §26а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби и се дефинира задължението монтираните след 25 октомври 2020 г. измервателни средства да са с дистанционно отчитане, а в ал. 7 се поставя изискването „монтираните след 25 октомври 2020 г. индивидуални водомери за топла вода с дистанционен отчет в имотите на клиентите, присъединени към една абонатна станция в сграда-етажна собственост трябва да са доставени от лицето по чл. 139б или одобрени за използване в сградата от него“.

Промяната обхваща измервателните средства за отчитане на потреблението на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ, и на уредите за дялово разпределение.

Наясно сме, че този срок транспонира конкретно поставен срок чрез Директива 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, публикувана на 21.12.2018 г., но обръщаме внимание, че Законът за енергийната ефективност и Законът за енергетиката бяха променени през март 2020 г. и настоящите предложения можеха да се приемат на този по-ранен етап и да дадат възможност на задължените лица да се съобразят с настоящите изисквания.

Създаденият времеви лаг между 25 октомври 2020 г. и евентуалната дата от влизане на Законопроекта в сила през 2021 г. води до излишни или повторни разходи за монтиране на подходящите измервателни уреди.

1.2. Българската стопанска камара многократно е настоявала за осигуряване на финансов механизъм за изпълнение на избрания от държавата начин за постигане на националната кумулативна цел по чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС със засилен дял на алтернативните мерки (последно становище по темата от 01.11.2019 г. - https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26151/).

1.3. Приветстваме акцентирането върху възможността за предоставяне от задължените лица на енергийноефективни услуги и в сътрудничество с лица, предоставящи енергийноефективни услуги (ЕСКО), отчитането на ЕСКО-договорите освен чрез договорното гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност, но и чрез друг договорен критерий, свързан с енергийните характеристики, както и премахване на някои ограниченията по отношение на лицата, извършващи обследвания за енергийна ефективност (§45, §49, §41 от ЗИД).

  1. Конкретни предложения

2.1. Предлагаме §36, т. 2 от ЗИД да отпадне.

Мотиви: чрез т. 2 от §36 се въвежда допълнително задължение за лицата, извършващи проверка за енергийна ефективност, да предоставят доклада за извършената проверка и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Подобно действие е излишно, тъй като чрез изискванията на чл. 55 от ЗЕЕ лицата, извършващи проверка за енергийна ефективност, предоставят необходимата информация за извършените дейности на Агенцията по образец, утвърден от изпълнителния директор.

2.2. В §42 от ЗИД да се добави нова точка 1. Точката се замества със запетая и се добавя текстът „включително по смисъла на чл. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“. Текущите т. 1 и 2., стават съответно 2 и 3.

Мотиви: Чрез §42 от ЗИД се предвижда в чл. 60, ал. 5 документите, издавани от директора на Агенцията за устойчиво енергийно развитие - удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване, да са електронни документи. За равнопоставеност на страните в процеса е подходящо и подаването на искането от заинтересованите лица да има възможност да бъде представено по електронен път.

2.3. В §43 от ЗИД предлагаме точка 4 да отпадне.

Мотиви: Предвиденият в ЗИД срок от 15 декември на текущата година за представяне на годишни отчети за управление на дейностите по енергийната ефективност е практически невъзможно да се извърши, като се има предвид, че трябва да съдържа анализ на енергийното потребление, бази данни за месечното производство и потребление по видове енергии - от собствениците на предприятия и промишлени системи (чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ). Съкратеният срок за представяне на доклада ще обхваща непълни периоди, съответно - неточна и неадекватна информация, която няма да служи за поставените цели.

2.4. В §52 от ЗИД предлагаме да се добави нова т. 3 със следния текст „създава се нова алинея 4 „прехвърлянията по ал. 3 се извършват и чрез механизмите на фондовата борса“.

Мотиви: Според справка от Агенцията за устойчиво енергийно развитие относно напредъка по изпълнението на индивидуалните цели на задължените лица за периода 2017-2019 г. кумулативното неизпълнение е в размер на 4429,93 GWh. Едновременно с това, в Списък на притежателите на активни удостоверения за енергийни спестявания, съгласно чл. 75, ал. 3, т.2 от ЗЕЕ, дали съгласие за публикуване, размерът на достъпните за ползване удостоверения са в размер на 468,38 GWh.

Преобладаваща част от незадължените лица, притежаващи удостоверения за енергийни спестявания, са държавни предприятия или предприятия с преобладаваща държавна собственост, общини и общински предприятия. От тази гледна точка е подходящо за гарантиране на прозрачен и пазарен подход за придобиване/прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявани от задължени лица, да се осъществява чрез механизмите на борсовата търговия през Фондовата борса.

Във връзка с гореизложеното Ви призоваваме да вземете предвид направените предложения.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


ОТНОСНО: ЗИД на Закона за енергийната ефективност, сигнатура 002-01-74
Добави мнение