01.02.2021

Изх. № 05-01-5/ 1.2.2021 г.

 

ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ОТНОСНО: Дейността на конгресните центрове в условията на епидемична обстановка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

С настоящото се обръщам към Вас във връзка с писмо от „Интер Експо Център София“, Ваш вх.№92-00-121/28.01.2021 г., свързано с осигуряването на възможност за провеждане на планирани търговски изложения през пролетта на 2021 г., в условията на епидемична обстановка.

Българската стопанска камара изразява пълната си подкрепа за представените в писмото на ИЕЦ-София аргументи и отправената молба за Ваше съдействие планираните изложения, които засягат важни сектори от българската икономика, да бъдат проведени, при спазването на мерки и правила във връзка с обективната обстановка в страната.

За конгресния бизнес от особено значение е възможността за адекватно планиране във времето на предстоящите събития. Ето защо, предварителните гаранции, че в периода април-май 2021 г. няма да бъдат налагани рестрикции върху дейността на конгресните центрове, е ключово условие за нормалното им функциониране.

Ползвам възможността да Ви благодаря за съдействието Ви през м. октомври 2020 г. за прецизиране на заповедта на МЗ №РД-01-626/27.10.2020 г., с което беше дадена възможност за провеждане на конгресни мероприятия в началото на м. ноември.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Писмо до МИ относно дейността на конгресните центрове в условията на епидемична обстановка
Добави мнение