Прочетено: 461

България е страната в ЕС, в която се наблюдава най-голяма разлика в заетостта между гъсто населените и слабо населените места. Данните на Евростат от ежегодното изследване EU-SILCпоказват, че през 2016 г. заето е 57,4% от населението в българските села и 73,7% от това в градовете. Тази разлика от над 16 процентни пункта е на практика без аналог в ЕС, като причината за нея е най-вече ниската заетост в селата.

В същото време сравнението със средните данни за ЕС в периода 2007-2016 г. показва, че с изключение на кратък период между 2011 и 2012 г. заетостта в гъсто населените места у нас е по-висока от средната за ЕС. Именно там се вижда и най-ясно възстановяването на трудовия пазар, като предкризисните нива на заетостта са почти достигнати. Заетостта в българските градове е по-висока от тази в страни като Франция, Италия, Австрия, Испания и Полша. В селата подобрение на ситуацията се вижда едва през последните две години, но разликата с рекордната заетост от 2008 г. остава близо 10 процентни пункта.

От графиките по-горе, както и от приложените карти прави впечатление, че в много страни от ЕС зависимостта "по-гъсто населено място - по-висока заетостта" далеч не е валидна. Средните стойности за Съюза всъщност показват, че разлика между заетостта в населените места (в зависимост от гъстотата на населението им) почти няма. Нещо повече - в страни като Австрия, Белгия, Гърция, Франция, Германия и Холандия се наблюдава по-висока заетост в малките населени места, отколкото в градовете.