Управителният съвет (УС) на БСК се състои от не по-малко от 15 членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. УС приема планове и програми за дейността на БСК, организира изпълнението на решенията на ОС и отчита своята дейност пред него.

Председателят на УС се избира измежду членовете на Управителния съвет. Той ръководи и представлява организацията в страната и чужбина. Настоящият председател на БСК Добри Митрев е на тази длъжност от 1 септември 2021 г. 

Контролният съвет (КС) се състои от трима души, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. КС контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на БСК, както и правилното опазване на нейното имущество. Председател на КС от 1 ноември 2023 г. е Николай Радев.

Настоящите състави на УС и на КС са избрани на 1 ноември 2023 г. от XVI Общо събрание.

Съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на БСК в органите на управление на камарата нямат право да участват политически лица.

вж. ОРГАНИГРАМА

Добри Митрев

Председател на УС

Мария Минчева

Зам.-председател на БСК и член на УС

Станислав Попдончев

Зам.-председател и главен финансов директор на БСК, член на УС на БСК

Димитър Бранков

Съветник на Председателя на УС

Николай Радев

Председател на КС

Андрей Делчев

Член на УС на БСК

Антон Петров

Член на УС на БСК

Ботьо Захаринов

Член на УС на БСК

Веселин Балджиев

Член на УС на БСК

Веселин Данев

Член на УС на БСК

Виолина Маринова

Член на УС на БСК

Виолина Накова

Член на УС на БСК

д-р Полина Карастоянова

Член на УС на БСК

Емил Дандолов

Член на УС на БСК

Ивайло Гълъбов

Член на УС на БСК

Иван Велков

Член на УС на БСК

Ивана Радомирова

Член на УС на БСК

Йонко Чуклев

Член на УС на БСК

Никола Рангелов

Член на УС на БСК

Николай Тончев

Член на УС на БСК

Петър Стефанов

Член на УС на БСК

Проф. Георги Тодоров

Член на УС на БСК

Проф. д-р Васил Живков

Член на УС на БСК

Спирос Номикос

Член на УС на БСК

Таня Бончева

Член на УС на БСК

Явор Жеков

Член на УС на БСК

Ярослав Дончев

Член на УС на БСК