ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА

 

ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

 

ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА

 • Еразъм+ - програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта за периода 2014-2020 г. Целта на програмата е да повиши уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието и обучението. Програмата разполага с бюджет от 14.7 млрд. евро.
 • Творческа Европа (Creative Europe) - програма на ЕС, насърчаваща културните и творчески сектори като основен източник на работни места и растеж. Програмата разполага с бюджет от 1.46 млрд.евро за периода 2014-2020 г.
 

ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

 • Хоризонт 2020 (80 млрд. евро до 2020 г. изследвания и иновации, вкл. еко иновации. Уебсайт на МОН) - Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. „Хоризонт 2020“ е водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, насочена към осигуряване на конкурентоспособност на европейската икономика. Това е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, по която е предвидено финансиране в размер на 80 мллд.евро в периода 2014-2020 г., в допълнение към частните инвестиции, които се очаква да привлече.
 • Научноизследователски фонд за въглища и стомана (RFCS) - осигурява финансиране за изследователски проекти, които подпомагат конкурентоспособността на производителите на въглища и стомана. 
 • Трета здравна програма - основният инструмент за изпълнение на Здравната стратегия на ЕС. Общият бюджет за програмата е € 449 400 000.
 • LIFE – 3,4 млрд. евро целеви за еко иновации
 • Erasmus+
 • Fast Track to Innovation Pilot
 

ПРОГРАМИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Бенефициенти по програмите могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимите региони, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни / регионални / национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища,  неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените).
 1. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия  
 2. Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 
 3. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония 
 4. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България  
 5. Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България
 6. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“
 7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 
 8. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА
 9. Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЕС

 

АКТУАЛНИ КОНКУРСИ

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ

Полезна инфорация в областта на научните изследвания и иновациите:

 • Digital Agenda  for Europe (DAE) - Стратегия на ЕС за подпомагане на цифровите технологии
 • Space Research подкрепя европейската космическа изследователска общност в разработването на иновативни космически технологии и оперативни концепции "От идеята до демонстрацията в космоса", както и да използва космически данни за научни, обществени, или търговски цели
 • Innovation Union - Стратегия на ЕС за създаване на благоприятна за иновации среда, която улеснява превръщането на идеите в продукти и услуги, които ще доведат до растеж на икономиката и създаване на нови работни места. Innovation Union е инициатива на стратегията „Европа 2020“.
 • Информационен център за научни изследвания
 • CORDIS - Служба на ЕС за научно-развойна информация
МИР стартира обществено обсъждане на процедурата за внедряване на иновации в предприятията

МИР стартира обществено обсъждане на процедурата за внедряване на иновации в предприятията

+
МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ

МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ

+
МИР сключи договори със 744 фирми по втората процедура от НПВУ

МИР сключи договори със 744 фирми по втората процедура от НПВУ

+
50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

+
ЕС с подкрепа от 430 млн. евро за земеделските производители

ЕС с подкрепа от 430 млн. евро за земеделските производители

+

"KEYS TO JAPAN " - Възможност за финансиране на вашия план за навлизане на японския пазар

+
С 8,5 млн. евро ще бъде подкрепено развитието на туризма в България и Сърбия

С 8,5 млн. евро ще бъде подкрепено развитието на туризма в България и Сърбия

+
МИР ще насърчава развитието на изкуствен интелект в българските фирми чрез процедура за разработване на иновации

МИР ще насърчава развитието на изкуствен интелект в българските фирми чрез процедура за разработване на иновации

+
ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

+
ЕK одобрява схема в размер на 77 млн. евро за подпомагане на инвестициите в райони с висока безработица в България

ЕK одобрява схема в размер на 77 млн. евро за подпомагане на инвестициите в райони с висока безработица в България

+
МФ събира позиции във връзка с проект на Закон за управление и изпълнение на НПВУ

МФ събира позиции във връзка с проект на Закон за управление и изпълнение на НПВУ

+
Над 350 български фирми получават финансиране за защита на интелектуалната собственост от Фонда за малки и средни предприятия

Над 350 български фирми получават финансиране за защита на интелектуалната собственост от Фонда за малки и средни предприятия

+
България ще мобилизира ресурс от над 3 млрд. евро за насърчаване на водородните технологии

България ще мобилизира ресурс от над 3 млрд. евро за насърчаване на водородните технологии

+
Фонд „Условия на труд“ към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Фонд „Условия на труд“ към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

+
Първата процедура по новата програма за наука и иновации стартира през март

Първата процедура по новата програма за наука и иновации стартира през март

+
МИР: През март фирмите да се подготвят да кандидатстват по новата програма Конкурентоспособност

МИР: През март фирмите да се подготвят да кандидатстват по новата програма Конкурентоспособност

+
България подкрепя с близо 240 млн. лв. компании с печат за качество от ЕК

България подкрепя с близо 240 млн. лв. компании с печат за качество от ЕК

+
Стартира кандидатстването за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по НПВУ

Стартира кандидатстването за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по НПВУ

+
МС одобри нови плащания от над 14,9 млн. лв. за хотелиерите, настанили украински бежанци

МС одобри нови плащания от над 14,9 млн. лв. за хотелиерите, настанили украински бежанци

+
Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани за разработване и внедряване на иновации в български предприятия през 2023 г.

Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани за разработване и внедряване на иновации в български предприятия през 2023 г.

+
Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за енергийно обновяване на сгради

Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за енергийно обновяване на сгради

+
Параметри за изграждане на ВЕИ за собствено потребление по НПВУ

Параметри за изграждане на ВЕИ за собствено потребление по НПВУ

+
България получи първия транш по НПВУ на стойност 1,37 млрд. евро

България получи първия транш по НПВУ на стойност 1,37 млрд. евро

+
ЕК одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България

ЕК одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България

+
NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

+
Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще бъдат на разположение на бизнеса в началото на следващата година по НПВУ

Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще бъдат на разположение на бизнеса в началото на следващата година по НПВУ

+
ЕК одобри работната програма на „Хоризонт Европа“ за 2023 – 2024 г.

ЕК одобри работната програма на „Хоризонт Европа“ за 2023 – 2024 г.

+
ЕК одобри програма Интеррег VI-A Румъния България 2021-2027

ЕК одобри програма Интеррег VI-A Румъния България 2021-2027

+
ЕК одобри Програмата за наука и иновации за 2,14 млрд. лв.

ЕК одобри Програмата за наука и иновации за 2,14 млрд. лв.

+
ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2021-2027

ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2021-2027

+
ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2021-2027

ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2021-2027

+
Променен е проектът на Насоки за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на публичните сгради

Променен е проектът на Насоки за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на публичните сгради

+
Стартира нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия

Стартира нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия

+
30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват от днес за бизнеса по Плана за възстановяване

30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват от днес за бизнеса по Плана за възстановяване

+
Вече може да се кандидатства по програма „Дунавски регион“ 2021-2027

Вече може да се кандидатства по програма „Дунавски регион“ 2021-2027

+
Стартират три проекта за финансиране на разходи по настаняване на украинци

Стартират три проекта за финансиране на разходи по настаняване на украинци

+
Очаква се старт на грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Очаква се старт на грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

+
Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

+
ЕК одобри Оперативна програмата „Транспортна свързаност“ за 1.61 млрд. евро

ЕК одобри Оперативна програмата „Транспортна свързаност“ за 1.61 млрд. евро

+
REACT-EU: 55 млн. евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

REACT-EU: 55 млн. евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

+
До 21 септември може да се кандидатства по програма

До 21 септември може да се кандидатства по програма "Технологична модернизация" от ПВУ

+
260 млн. лв. в ПВУ са предвидени за технологична модернизация на МСП

260 млн. лв. в ПВУ са предвидени за технологична модернизация на МСП

+
Над 2 млрд. лв. за наука и иновации и 25 млн. евро за ваучери за научна подкрепа на фирмите

Над 2 млрд. лв. за наука и иновации и 25 млн. евро за ваучери за научна подкрепа на фирмите

+
Програми за близо 600 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отворени за бизнеса до края на годината

Програми за близо 600 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отворени за бизнеса до края на годината

+
Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

+
Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските компании по ПВУ

Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските компании по ПВУ

+
Кандидатствайте с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Кандидатствайте с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

+
ЕК одобри финансиране за България на стойност 11 млрд. евро.

ЕК одобри финансиране за България на стойност 11 млрд. евро.

+
Започва приемът на заявления по новата мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

Започва приемът на заявления по новата мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

+
Министър Лорер: С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

Министър Лорер: С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

+
Стартира приемът на документи по мярката 60/40 за периода март – юни 2022 г.

Стартира приемът на документи по мярката 60/40 за периода март – юни 2022 г.

+
Обнародваха ПМС 151 за мярката

Обнародваха ПМС 151 за мярката "60/40"

+
Предварително финансиране по линия на REACT-EU в размер на 3,4 млрд. евро за държавите, приемащи бежанци от Украйна

Предварително финансиране по линия на REACT-EU в размер на 3,4 млрд. евро за държавите, приемащи бежанци от Украйна

+
ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 млн. евро в подкрепа на туроператорите

ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 млн. евро в подкрепа на туроператорите

+
Български фирми ще могат да участват в европейски проекти с космическо приложение

Български фирми ще могат да участват в европейски проекти с космическо приложение

+
Отворена е за кандидатстване схемата за подпомагане на туристическия сектор

Отворена е за кандидатстване схемата за подпомагане на туристическия сектор

+
Започва нов прием на документи по мярката 60/40

Започва нов прием на документи по мярката 60/40

+
Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

+
Изтича срокът за подаване на заявления по мярката 60/40 за август и септември

Изтича срокът за подаване на заявления по мярката 60/40 за август и септември

+
Обнародваха правилата за компенсации на лица, осигурени в икономически дейности с ограничения за осъществяването им

Обнародваха правилата за компенсации на лица, осигурени в икономически дейности с ограничения за осъществяването им

+
Обнародваха промените в ПМС 151 за мярката 60/40

Обнародваха промените в ПМС 151 за мярката 60/40

+
АОБР иска в Бюджет 2022 да се осигурят средства за финансиране на политики за справяне с последиците от COVID-19 и енергийната криза

АОБР иска в Бюджет 2022 да се осигурят средства за финансиране на политики за справяне с последиците от COVID-19 и енергийната криза

+
Започва нов прием на документи по мярката 60/40

Започва нов прием на документи по мярката 60/40

+
Удължават мярката 60/40 до края на 2021 г.

Удължават мярката 60/40 до края на 2021 г.

+
Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса и неговите варианти

Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса и неговите варианти

+
Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40

Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40

+
Обнародваха промените в ПМС 151 (мярката 60/40)

Обнародваха промените в ПМС 151 (мярката 60/40)

+
Как МСП могат да кандидатстват за подкрепа за преодоляване на последиците от COVID-19?

Как МСП могат да кандидатстват за подкрепа за преодоляване на последиците от COVID-19?

+
Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания

+
Работодателите могат да кандидатстват до 15 януари за получаване на средства по третия дизайн на мярката 60/40

Работодателите могат да кандидатстват до 15 януари за получаване на средства по третия дизайн на мярката 60/40

+
Обнародваха промените в постановленията, свързани с компенсации на персонала във връзка с извънредното положение

Обнародваха промените в постановленията, свързани с компенсации на персонала във връзка с извънредното положение

+
156 000 000 лева се осигуряват за финансиране на мерки за малки, средни и микро предприятия

156 000 000 лева се осигуряват за финансиране на мерки за малки, средни и микро предприятия

+
ББР и Фондовата борса дават нови възможности за финансиране на малките и средни фирми

ББР и Фондовата борса дават нови възможности за финансиране на малките и средни фирми

+
МС одобри допълнително финансиране на дейности по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

МС одобри допълнително финансиране на дейности по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

+
Финансови стимули за запазване на заетостта

Финансови стимули за запазване на заетостта

+
ДВ публикува промените в ПМС 55, уреждащо мярката 60/40

ДВ публикува промените в ПМС 55, уреждащо мярката 60/40

+
Комисар Мария Габриел обсъди с екипа на БСК новите възможности за еврофинансиране на иновации

Комисар Мария Габриел обсъди с екипа на БСК новите възможности за еврофинансиране на иновации

+
В помощ на МСП срещу COVID-19: Микрофинансиращата институция ДЖОБС

В помощ на МСП срещу COVID-19: Микрофинансиращата институция ДЖОБС

+
Обнародваха промените в Закона за извънредното положение

Обнародваха промените в Закона за извънредното положение

+
„План за действие“ за получаване на финансиране от държавата по схемата „60/40“

„План за действие“ за получаване на финансиране от държавата по схемата „60/40“

+
Общинските служби по земеделие приемат документи за извънредните мерки на ЕК във връзка с руското ембарго

Общинските служби по земеделие приемат документи за извънредните мерки на ЕК във връзка с руското ембарго

+
Стартира набирането на заявления за изплащане на компенсации за въведено непълно работно време, в изпълнение на ПМС 44/2009 г.

Стартира набирането на заявления за изплащане на компенсации за въведено непълно работно време, в изпълнение на ПМС 44/2009 г.

+
Прочетено: 34307