Анализът е осъществен в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от БСК по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

 

Целият документ можете да прочетете във виртуалната библиотека: ВИЖТЕ ВИРТУАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Състояние и проблеми на оценяването на компетенциите на работната сила на национално, секторно и регионално ниво