ПРАВИЛА

за приемане на членове
на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

 

РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящите Правила регламентират реда за приемане членове на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), наричана по-долу за краткост Камарата.

Член 2. (1) Членството в БСК е доброволно.

(2) Членове на Камарата могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, извършващи стопанска дейност в страната, колективни сдружения, университети, научни звена и други институции и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, в т.ч. и физически лица, които могат да съдействат за осъществяване на целите и задачите на организацията. 

РАЗДЕЛ ІІ - РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Член 3. (1) Членствените правоотношения възникват след решение на Управителния съвет на БСК, прието въз основа на писмено заявление по образец – Приложение № 1, в което кандидатът за член декларира, че приема Устава на БСК.

(2) Заявлението за членство в Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес се подава по електронен път на адрес office@bia-bg.com, по пощата или на място, в секретариата на БСК, на адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 16-20.

(3) Заявленията се обработват по реда на постъпване и се завеждат в специален регистър, съдържащ регистрационен номер и дата на постъпване, приложени документи и индикативна дата за разглеждане от Управителния съвет на БСК.

(4) В заявлението кандидатите посочват:

  1. наименование, седалище, адрес, ЕИК или БУЛСТАТ на кандидата за членство;
  2. имената на лицата, управляващи и представляващи кандидата, начина на управление и представителство;
  3. предмет на дейност и икономически сектор по основния предмет на дейност;
  4. брой на заети на трудов договор лица;
  5. протокол или препис извлечение на Решението на съответния управителен орган на кандидата за членство в БСК.
  6. контактни данни за кореспонденция;
  7. кандидатът за колективен член посочва икономическите сектори, в които той и/или неговите членове имат основни интереси и предмет на дейност, както и списък на членовете му.

Член 4. Начин на разглеждане на документите за членство:

  1. Постъпилите заявления за членство в БСК се докладват незабавно на гл. секретар на БСК;  
  2. На основание чл. 7, ал. 1 от Устава на БСК, гл. секретар внася за разглеждане в УС постъпилите заявления за членство. УС се произнася по всяко депозирано заявление за членство в организацията, като секретариатът на БСК уведомява за решението съответния кандидат; 
  3. Управителният съвет може да покани на заседанието си представител на кандидата при разглеждане на документите му за членство.

РАЗДЕЛ ІІI – ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 5. (1)  Решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове се обявяват, след подписване на протокола от председателя на УС или изпълнителния председател;

(2) Секретариатът на БСК уведомява писмено кандидата за решението на УС.

(3) Решението се оформя като официален сертификат за членство в Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и се предоставя на новоприетия член след заплащане на имуществена вноска.

(4) Новоприетите членове се вписват в Регистъра на членовете на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите правила са приети на основание Раздел ІІІ. „Членство, права и задължения” от Устава на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, на заседание на Управителния съвет, проведено на 18 май 2017 г., и отменят Правилата за приемане на членове на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, приети на 11 ноември 2013 г.

2. Настоящите правила влизат в сила от 1 юни 2017 г.

________

Правила за определяне на имуществените вноски

Прочетено: 11798