ПРАВИЛА

за приемане на членове
на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

 

РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящите Правила регламентират реда за приемане членове на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), наричана по-долу за краткост Камарата.

Член 2. (1) Членството в БСК е доброволно.

(2) Членове на Камарата могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, извършващи стопанска дейност в страната, колективни сдружения, университети, научни звена и други институции и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, в т.ч. и физически лица, които могат да съдействат за осъществяване на целите и задачите на организацията. 

РАЗДЕЛ ІІ - РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Член 3. (1) Членствените правоотношения възникват след решение на Управителния съвет на БСК, прието въз основа на писмено заявление по образец – Приложение № 1, в което кандидатът за член декларира, че приема Устава на БСК.

(2) Заявлението за членство в Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес се подава по електронен път на адрес office@bia-bg.com, по пощата или на място, в секретариата на БСК, на адрес: София 1527, ул. „Чаталджа“ 76.

(3) Заявленията се обработват по реда на постъпване и се завеждат в специален регистър, съдържащ регистрационен номер и дата на постъпване, приложени документи и индикативна дата за разглеждане от Управителния съвет на БСК.

(4) В заявлението кандидатите посочват:

  1. наименование, седалище, адрес, ЕИК или БУЛСТАТ на кандидата за членство;
  2. имената на лицата, управляващи и представляващи кандидата, начина на управление и представителство;
  3. предмет на дейност и икономически сектор по основния предмет на дейност;
  4. брой на заети на трудов договор лица;
  5. протокол или препис извлечение на Решението на съответния управителен орган на кандидата за членство в БСК.
  6. контактни данни за кореспонденция;
  7. кандидатът за колективен член посочва икономическите сектори, в които той и/или неговите членове имат основни интереси и предмет на дейност, както и списък на членовете му.

Член 4. Начин на разглеждане на документите за членство:

  1. Постъпилите заявления за членство в БСК се докладват незабавно на гл. секретар на БСК;  
  2. На основание чл. 7, ал. 1 от Устава на БСК, гл. секретар внася за разглеждане в УС постъпилите заявления за членство. УС се произнася по всяко депозирано заявление за членство в организацията, като секретариатът на БСК уведомява за решението съответния кандидат; 
  3. Управителният съвет може да покани на заседанието си представител на кандидата при разглеждане на документите му за членство.

РАЗДЕЛ ІІI – ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 5. (1)  Решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове се обявяват, след подписване на протокола от председателя на УС;

(2) Секретариатът на БСК уведомява писмено кандидата за решението на УС.

(3) Решението се оформя като официален сертификат за членство в Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и се предоставя на новоприетия член след заплащане на имуществена вноска.

(4) Новоприетите членове се вписват в Регистъра на членовете на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите правила са приети на основание Раздел ІІІ. „Членство, права и задължения” от Устава на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, на заседание на Управителния съвет, проведено на 18 май 2017 г., и отменят Правилата за приемане на членове на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, приети на 11 ноември 2013 г.

2. Настоящите правила влизат в сила от 1 юни 2017 г.

________

Правила за определяне на имуществените вноски

Прочетено: 93502