ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА I ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Наличието на работна сила с уменията, които се търсят, допринася за устойчив растеж, води до повече иновации и подобрява конкурентоспособността на компаниите. Квалифицираните работници се радват на по-добри възможности за работа, както и на по-широки възможности за пълно участие в обществото. Това е от ключово значение, за да се гарантира, че икономическото възстановяване, както и зеленият и цифровият преход са социално честни и справедливи.

С Решение на Европейския парламент и Съвета, периодът 9 май 2023 г. – 8 май 2024 г. е определен за Европейска година на уменията, за да постави уменията и ученето през целия живот в центъра на вниманието. Основната цел на тази година е да се помогне на хората да получат правилните умения за качествена работа и да се помогне на компаниите, по-специално - на малките и средните предприятия, да се справят с недостига на умения в ЕС. Могат да се организират различни събития и инициативи на европейско и национално равнище, като провеждане на форуми и дискусии за насърчаване на дебата относно ролята на политиките за развиване на умения, обучения, информационни кампании, насърчаване на диалога и сътрудничеството между обществените институции, социални партньори, публични и частни служби по заетостта, доставчици на образование и обучение; прилагане и разработване на инструменти, които да доведат до инвестиции в подходящи за пазара на труда възможности за квалификация, развиване на уменията и ключовите компетентности.

Европейската година на уменията ще даде нов тласък за постигане на социалните цели на ЕС за 2030 г. за ежегодно обучение на най-малко 60 % от възрастните и за най-малко 78 % заетост. 

Инициативата също така ще спомогне за постигането на целите на Цифровия компас до 2030 г. за най-малко 80 % от възрастните с основни цифрови умения и 20 милиона заети специалисти в областта на ИКТ в ЕС. 

Понастоящем повече от три четвърти от дружествата в ЕС заявяват, че срещат трудности при намирането на работници с необходимите умения, докато едва 37 % от възрастните редовно преминават обучение. 

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото показва, че 4 от всеки 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежават основни цифрови умения. Жените са недостатъчно представени в професиите и образованието, свързани с технологиите, като едва 1 от 5 специалисти в областта на ИКТ и 1 от 3 завършили висше образование в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) са жени.

***

Всяка държава-членка на ЕС е определила национален координатор по Европейската година на уменията, който да отговаря за координацията на действията в страната и да предоставя информация по време на регулярните срещи на Европейската комисия и националните координатори. За Национален координатор от страна на България е определено Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Към Националния координатор е създаден екип за взаимодействие, който отговаря за предоставянето на информация за планираните и изпълнените действия от различните институции и организации в рамките на Европейската година на уменията.

Национален координатор по Европейската година на уменията: Наталия Ефремова, Заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“, МТСП

Секретариат: дирекция „Политика на пазара на труда“, МТСП, secretariat_skills@mlsp.government.bg

СЪБИТИЯ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ В БЪЛГАРИЯ I ИНИЦИАТИВИ НА ЕС

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ

Проекти на БСК в областта на уменията:

ИСС прие становище „Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“

ИСС прие становище „Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“

+
Добри Митрев: Развитието на уменията трябва да е част от стратегиите за икономическо развитие

Добри Митрев: Развитието на уменията трябва да е част от стратегиите за икономическо развитие

+
Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова гостува в БСК

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова гостува в БСК

+
30% от фирмите у нас използват изкуствен интелект

30% от фирмите у нас използват изкуствен интелект

+
БСК проведе обучения на служители на „Луфтханза Техник София“

БСК проведе обучения на служители на „Луфтханза Техник София“

+
Мaрия Минчевa учaствa в конференция, посветенa нa зелените умения в професионлното обрaзовaние и обучение

Мaрия Минчевa учaствa в конференция, посветенa нa зелените умения в професионлното обрaзовaние и обучение

+
2/3 от професиите ще станат автоматизирани в следващите 5 години

2/3 от професиите ще станат автоматизирани в следващите 5 години

+
Излезе новият брой на бюлетин

Излезе новият брой на бюлетин "Готови за дигитална трансформация"

+
Мария Минчева: Стратегиите за развитие на уменията трябва да са интегрална част от общите икономически стратегии

Мария Минчева: Стратегиите за развитие на уменията трябва да са интегрална част от общите икономически стратегии

+
14-и Зелен форум очерта стъпките към промяна в мисленето и действията на бизнес, държава и общество

14-и Зелен форум очерта стъпките към промяна в мисленето и действията на бизнес, държава и общество

+
Добри Митрев: Основният ни фокус е подобряване нивото на дигитални умения

Добри Митрев: Основният ни фокус е подобряване нивото на дигитални умения

+
БСК учреди секторни съвети по дигитални умения в 16 бранша

БСК учреди секторни съвети по дигитални умения в 16 бранша

+
Дигитализацията и пазарът на труда

Дигитализацията и пазарът на труда

+
Цифрова търговия: компаниите се нуждаят от ясни правила и по-малко различия

Цифрова търговия: компаниите се нуждаят от ясни правила и по-малко различия

+
Бъдещето е нашето настояще!

Бъдещето е нашето настояще!

+
Излезе новият брой на бюлетин

Излезе новият брой на бюлетин "Готови за дигитална трансформация"

+
Как социалното партньорство в ЕС подпомага дигиталната трансформация на икономиката?

Как социалното партньорство в ЕС подпомага дигиталната трансформация на икономиката?

+
Подготвен ли е българският бизнес за индустрия 5.0?

Подготвен ли е българският бизнес за индустрия 5.0?

+
БСК създаде 16 секторни методики и програми за неформално обучение за развитие на дигитални умения

БСК създаде 16 секторни методики и програми за неформално обучение за развитие на дигитални умения

+
Томчо Томов: Едва 19% покриват нивата да дигитална компетентност за заеманата длъжност

Томчо Томов: Едва 19% покриват нивата да дигитална компетентност за заеманата длъжност

+
БСК създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения

БСК създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения

+
Как дигиталното неравенство влияе върху цифровия преход на икономиката?

Как дигиталното неравенство влияе върху цифровия преход на икономиката?

+
БСК стартира издаването на бюлетин „Готови за дигитална трансформация“

БСК стартира издаването на бюлетин „Готови за дигитална трансформация“

+
Нивото на дигитални умения изостава от изискванията на пазара на труда

Нивото на дигитални умения изостава от изискванията на пазара на труда

+
Дигиталната трансформация налага промяна на бизнес моделите

Дигиталната трансформация налага промяна на бизнес моделите

+
Преобладаващата част от предприятията са с ниско ниво на дигитализация

Преобладаващата част от предприятията са с ниско ниво на дигитализация

+
Мария Минчева: Уменията ще определят бъдещето на Европа

Мария Минчева: Уменията ще определят бъдещето на Европа

+
Дигиталната трансформация на труда бе обсъдена на финалната конференция по проекта TransFormWork

Дигиталната трансформация на труда бе обсъдена на финалната конференция по проекта TransFormWork

+
Проведе се Втори информационен ден по проект TransFormWork

Проведе се Втори информационен ден по проект TransFormWork

+
Т. Томов: Налага се трансформация на HR подходите от company-centred към employee-centred

Т. Томов: Налага се трансформация на HR подходите от company-centred към employee-centred

+
Прочетено: 17388