Представяне

Българска браншова камара-машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Браншовата камара е доброволна организация, самостоятелно юридическо лице.

Създадена е през есента на 1991г. В нея членуват над 260 фирми, основни производители от всички сектори на машиностроенето – производство на металообработващи машини и инструменти, дървообработващи машини, хидравлика, каростроене, производство на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и хладилна техника, селскостопанска техника, тежко машиностроене, автомобилостроене, корабостроене, производители на метални изделия и др. Към браншовата камара членуват и фирмите от леярското производство, които в страната са традиционно свързани с машиностроенето. Фирмите-членове на браншовата камара, произвеждат около 70% от машиностроителната продукция на страната.

Камарата осъществява и работодателски функции – договаря и подписва със синдикалните федерации на КНСБ и КТ „Подкрепа” Отраслов колективен трудов договор за регулиране на трудовите и осигурителни отношения, професионалната квалификация и безопасността и здравето при работа във фирмите и договаря размерите на минимални осигурителни прагове за категориите персонал от икономическите дейности на машиностроенето.


Браншовата камара се ръководи от Общо събрание, в което участват ръководителите на фирми и Управителен съвет от 13 души. От членовете на Управителния съвет щатен е председателя, който организира и оперативната работа, а останалите членове са ръководители на фирми от различните браншове (производства) на машиностроенето.

За осъществяването на по-добра координация между фирмите от отделните сектори при обсъждането и решаването на специфични въпроси от взаимен интерес са създадени Съюзи към браншовата камара – Съюз по леярство, по каростроене и по хладилна и климатична техника. При желание от фирмите от други сектори ще се създават и нови съюзи.

Дейността на браншовата камара е многоаспектна и конкретна. Осъществяваните дейности са насочени към подпомагане развитието на фирмите и повишаване на конкурентноспособността.

Традиционна дейност на камарата е оказването на съдействие за установяване на директни контакти и разширяване на връзките между български и чуждестранни фирми и организации на основата на взаимния интерес.

Камарата поддържа връзки с редица аналогични на нея организации в чужбина.

Виолин Ненов
Председател
+359 888 224035