Представяне

СТБ е доброволна независима браншова организация , в която членуват юридически и физически лица занимаващи се с търговия.

Организацията защитава интересите на търговците.Представлява и отстоява браншовите им искания пред Министерства и ведомства.

СТБ участва в разработката на нормативната уредба /на национално ниво - законопроекти , правилници и др. ; на местно ниво - наредбите регламентиращи свободната търговска дейност.

Работи за намаляване на бюрократичните бариери на местно и национално ниво.

Действа за намаляване и облекчаване на разрешителните режими свързани с осъществяването на търговската дейност.

Чрез членовете си работи за прилагане на етичния кодекс на търговеца и постоянно повишаване качеството на обслужване на клиентите.

Активно участва за разясняване и бързо приспособяване на българските търговци към изискванията на Европейския пазар.

Съвместно със съответните ведомства провежда курсове и семинари за разясняване на новите изисквания , както и квалификация и преквалификация.

СТБ съдейства за разширяване и внедряване на принципите на добрата търговска практика.

Следи за новите нормативни изисквания и своевременно уведомява членовете си.

Рачо Иванов
Председател
981 3534; 981 9559