Представяне

Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е сдружение с нестопанска цел, в което членуват български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на електротехниката и електрониката, както и в съпътстващите ги производства, дейности и услуги.

БАСЕЛ е учредена през 1994 г. и е национално представителна организация на бранша „Електротехника и електроника“.

Фирмите членове на БАСЕЛ осъществяват своята дейност в следните направления:

 • Производство на изделия от електротехниката и електрониката
 • Инженерингова, консултантска и развойна дейност
 • Ремонтна дейност, търговия и услуги

 Цели на БАСЕЛ:

 1. да представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица, в това число пред държавни, обществени, синдикални и международни органи и организации като национално представително сдружение на работодателите от бранш „Електротехника и електроника“;
 2. да популяризира в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
 3. да съдейства на своите членове за намиране на бизнес партньори и навлизане на нови пазари;
 4. да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентоспособност и на технологичното им ниво;
 5. да съдействува за привличането на чуждестранни инвестиции в бранша и да стимулира създаването на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество.

 СТРУКТУРА

Общото събрание на БАСЕЛ е върховният орган на Асоциацията и се състои от всички нейни членове, в това число редовни (с право на един глас) и асоциирани (с право на съвещателен глас). То се свиква поне веднъж годишно.

Управителен съвет:

 • Нено Джеврев – Гамакабел АД (Председател)
 • Таньо Танев – ЦЕРБ ЕАД (Заместник председател)
 • Димитър Голодов – Елдоминвест ООД
 • Емил Николов – АК Електрик АД
 • Иво Русев – Сибел ООД
 • Петър Полилеев – Текра ЕООД
 • Росен Димитров – Елхим Искра АД
 • Юлиан Торчанов – Електроинвент ЕАД
 • Янко Янков – ЕМКА АД

Контролна комисия:

 • Петър Милев – ЕМЕ АД (Председател)
 • Димитър Арнаудов – Елпром ЕМЗ ООД
 • Георги Мутафов – Микромоторс ООД

Изпълнителен директор:

 • Орлин Димитров

 

Орлин Димитров
изп. директор
0896 778 070