Представяне

Като единствен национален представител на фирмите от кожаро, обувния и кожено галантериен бранш мисията на съюза е да подпомага активно своите членове с цел подобряване на конкуретноспособността им на международния пазар, да защитава българските производители и търговски марки от нелоялна конкуренция и др.

Стремежът е да се доизгради, доразвие и все повече да се утвърждава, като типична браншова организация на фирми от бранша.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СЪЮЗА СА:
 

1) Да обединява, представлява и защитава икономическите, търговските и социалните интереси на членовете си и на секторите като цяло, на местно, регионално, национално и международно равнище.

2) Да съдейства за изграждането на силни български търговски марки.

3) Да разработва практически мерки за подобряване конкурентоспособността на фирмите от секторите.

4) Да съдейства на членовете за излаз на международни пазари.

5) Да защитава българските производители и крайни потребители от нелоялна конкуренция.

6) Да защитава крайния потребител от ниско качествена продукция.

7) Да съдейства за привличане на инвестиции от чуждестранни партньори за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на общ бизнес.

Браншовият съюз активно участва в създаването на благоприятна среда за развитие на бизнеса. Организира бизнес срещи и посещения на чуждестранни специалисти в страната, както и участие на български фирми в международни изложения, семинари и други форми. Изготвя периодично информация за актуалните проблеми на бранша и предлага практически мерки пред компетентните институции за тяхното преодоляване

 

Пламен Иванов
Председател
0888 20 60 38