Представяне

БКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. 

Фирмите, членове на БКХП осъществяват своята дейност в следните направления:
 • Преработка на нефт и производство на горива и нефтопродукти;
 • Производство на химически продукти;
 • Производство на изделия от пластмаси и каучук;
 • Инженерингова и ремонтна дейност, търговия, услуги и др.

Дейността на Българската камара на химическата промишленост се подчинява на предприетите цели и се основава на:

 • Обединяване и съгласуване на позициите и интересите на всички членове и тяхното представяне пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред други национални и международни организации, включително и тези на ЕС;
 • Организиране и провеждане на различни мероприятия, самостоятелно или съвместно с други структури от страната и от ЕС;
 • Членство и участие в работата на европейски работодателски организации в химическата промишленост.

Българската камара на химическата промишленост има за цел: 

 • Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации при спазване на условията на самостоятелност и ненамеса в дейността на членовете, опазване на търговската тайна и етичност в отношенията;
 • Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове; 
 • Да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в европейската и световна химическа промишленост и да се утвърждават на мeждународните пазари; 
 • Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
 • Да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското; 
 • Да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми; 
 • Да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове; 
 • Да подпомага членовете си при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда; Да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове; 
 • Да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.

При своята дейност, Камарата на химическата промишленост се управлява, съгласно нейния Устав, от: 

 • Общо Събрание на всички членове, свиквано  всяка година, което определя политиката и приема бюджета;
 • Управителен Съвет от 9 души, избран от Общото Събрание;
 • Контролен Съвет, избран от Общото Събрание;
 • Председател, избран от Управителния Съвет;
 • Главен секретар

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

 • Михаил  Колчев - Председател на УС
  Свилоза АД, гр.Свищов, 0631/45277
  факс: 0631/40104, mkolchev@svilosa.bg
 • Силвия  Несторова    
  Пластимо АД, гр Самоков, тел.:0722/60202;
  факс 0722/66656;  office@plastimo.bg 
 • Йончо Пеловски  - Заместник-председател на УС
  тел. 02/8221675; факс 02/9200573   yonchop@gmail.com
 • Иво Божидаров
  Солвей-Соди АД, гр. Девня
  тел. 05199/5888; факс.05199/5200  ivo.bojidarov@solvay.com
 • Дичо Стратиев 
  Лукойл Нефтохим Бургас АД
  тел. 05511/2244; факс:05511/5555;  Stratiev.Dicho@neftochim.bg
 • Христо Петров
  Агрополихим АД, гр.Девня
  тел. 05199/7526; факс 05199/7594  hrpetrov@agropolychim.bg
 • Славка Стефчева
  Зебра АД, гр. Нови Искър
  тел. 02/9360406; факс: 02/ 9360893 zebra@mail.orbitel.bg 
 • Ботьо Захаринов 
  Агрия АД, гр.Пловдив;
  тел. 02/9320946;  bzaharinov@agria.bg
 • Крикор Топакбашиян
  Химкомплект-инженеринг АД, 02/8223460, факс: 02/9201481
  headoffice@chimcomplect-eng.bg

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 

 • Илия Гергинов  - Председател на КС
  Брентаг България ЕООД, 02/926 5682;   Ilia.Gerginov@brenntag.bg

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 • Дора Богданцалиева
  тел/факс: 02/9200573; тел. 822 1675
  db@bcci2001.com

УСТАВ

Михаил Колчев
Председател
0722 60202