Миглена Узунова-Цекова
Председател
+3592 950 10 90, +3592 950 10 91
Геновева Бакърджиева
Изпълнителен директор
+3592 950 10 90, +3592 950 10 91

Представяне

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

Годината на учредяване на Асоциацията е 2000, което я позиционира в юношески стадий. Това означава, че е организация в интензивно развитие, което носи предимства и предизвикателства. Понастоящем Асоциацията има над 850 индивидуални и корпоративни членове, работещи в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал като ръководители на дирекции и отдели по човешки ресурси в български и мултинационални компании, мениджъри по обучение и развитие, експерти в подбора и селекцията на персонал, управлението на възнагражденията и придобивките. Сред членовете ни са и мениджъри и специалисти от консултантски компании, академични преподаватели, ескперти в областта на комуникациите.
Асоциацията инициира политики на «отворените врати», което се изразява в процес на широко ориентиране към хора, извън професията на специалиста по човешки ресурси: към мениджъри и специалисти, които управляват хора и екипи, към представители на обществени и професионални организации, споделящи разбирането за високата стойност на най-ценния актив – хората.

Българска асоциация за управление на хора е член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).

Асоциацията е инициатор и организатор на редица събития от професионален и социално-тематичен тип: конференции, дискусионни форуми, Академия и Училище за мениджъри и специалисти по човешките ресурси, образователни сесии и семинари, събития за споделяне знания, ноу-хау и конкретни практики и решения в областта на управлението на хора.

Българската асоциация за управление на хора е гарант за активен обмен на информация между членовете си и чрез интензивни вътрешни комуникации и поддържане на уеб страница, където са достъпни месечен електронен бюлетин за новини и актуална информация в областта на човешките ресурси, резултати и анализи от международни и национални изследвания и прогнози, съобщения за предстоящи събития и дейности на сдружението.
 
 
УПРАВЛЕНИЕ
 
Общото събрание (ОС) е колективен върховен орган на управление на сдружението. В него участват всички негови членове , както индивидуално, така и юридически лица. Работата на Общото събрание, неговите функции, права и задължения, ред на функциониране са описани в чл. 13 – 21 от Устава на Българска асоциация за управление на хора. 

Управителният съвет (УС) е органът, който управлява и представлява сдружението. Избира се от Общото събрание за срок от три години. Всички функции, права и задължения на УС са подробно описани в чл. 22 – 24 от Устава на Българска асоциация за управление на хора. 

Председател: 
  • Детелина Смилкова, вицепрезидент, ВУЗФ Университет по финанси, бизнес и предприемачество
Членове:
  • Анелия Горгорова, управител, Key Success Indicators Tailor Made Business Solutions
  • Георги Първанов, член на борда на ICCI, управител на GP Career Club
  • Добромира Манасиева, ръководител Човешки ресурси, Experian Bulgaria
  • Светлана Вълева, ЧР консултант
  • Светослав Богатинов, директор Човешки ресурси, А Дейта Про
  • Христо Стоянов, ЧР консултант
Контролният съвет (КС) е органът, който контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с приетия от общото събрание бюджет. Изборът, отговорностите и дейностите на КС са регламентирани в чл. 25 от Устава на Българска асоциация за управление на хора. 

Председател:
  • Гергана Раковска, председател, Фондация на бизнеса за образованието

Членове:

  • Илиан Мушев, HR бизнес партньор, Белла България
  • Паулина Георгиева, управляващ директор, ТАУРУС консултантс
Повече информация за всеки от членовете на Управителния и Контролния съвет можете да видите ТУК

 

КОНТАКТ

Българска асоциация за управление 
на хора 
/офис/
ул.”Княз Александър І” 16Б, ет. 4, ап.14
София - 1000
Тел. (02)950 10 90, 950 10 91
Факс: (02) 950 10 92
e-mail: bapm@bapm.bg

Разплащателна сметка:
IBAN BG23BPBI79401055944001
BIC - BPBIBGSF
Юробанк България АД
Клон - София, ул. Съборна 3
Изпълнителен директор

Геновева Бакърджиева
gbakardjieva@bapm.bg 

Екип:

Полина Господинова
Експерт програми и проекти
pgospodinova@bapm.bg

Цветелина Албармауи
Офис Мениджър
tzalbrmawi@bapm.bg