Представяне

Асоциацията се занимава с дейности, касаещи създаването, отглеждането, стопанисването, добиването, преработката и реализирането на всички производи от гората.

Целите на асоциацията са:

  • Подобряване показателите на дървопроизводствените, дърводобивните, дървообработващите, ловностопанските, търговските, горско и селско-туристическите и средообразуващите в областа на горите субекти за страната и опазване на околната среда на Р. България.
  • Развитие и актуализиране на българските условия на единна нормативна база за обследване на процесите касаещи създаването, ползването и ефективната преработка на дървесината и производите от лова и риболова на територията на Р. България.
  • Подпомагане на държавата и нейните институции в политиката за устойчиво развитие на горския сектор, чрез рационално използване на потенциала на субектите от частния сектор.
  • Повишаване на професионалната квалификация, професионалния престиж и качеството на инженерно-техническия труд в горския сектор в съответствие с изискванията, възприети в страните членки на ЕС.
  • Обмяна на идеи между членовете си с оглед по-успешната им реализация в икономиката.
Иван Пенков
Председател