Информация

Асоциация на предприятията от градския електротранспорт в Република България – АГПЕТе юридическо лице, което е регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Предметът на дейност на Асоциация на предприятията от градския електротранспорт е обособен в областта на Решаване проблемите по модернизация и обновление на електротранспорта на територията на Р България.

Сдружението работи по отношение координация на дейностите, които се отнасят до повишаване качеството на техническото обслужване и ремонтните дейности на колите.

Асоциацията защитава интересите на членовете си при приемане на нормативни актове, свързани с техническата и търговската експлоатация на градския електротранспорт.

Основните цели на АГПЕТ са да обединява, изразява, защитава и представлява интересите на членовете на Асоциацията, пред българските и чуждестранните търговски дружества, организации и държавни институции.

АГПЕТ работи в направление възраждане и обединяване на българския електротранспорт и неговото издигане до европейско ниво. Асоциацията съдейства за опростяване на съпътстващите административни изисквания.

Асоциация на предприятията от градския електротранспорт успява да постигне поставените цели посредством организирането и провеждането на работни срещи, семинари, симпозиуми, конференции и други мероприятия. По този начин успява да създаде предпоставки и необходимите условия за обединяване на всички свои членове и насочване на потенциала към намиране решения на актуални за бранша проблеми.

Сдружението разработва и защитава пред държавните, законодателните, общинските организации и власти, своите концепции и виждания за организиране и налагане на реформи в сферата на електротранспорта. Реформи, целящи подобряване на техническите, икономическите и социалните показатели.

Асоциация на предприятията от градския електротранспорт работи в тясно сътрудничество и с други обществени организации, имащи пряко или косвено отношение към нейните цели.

 

Иван Костов
Председател на УС