Представяне

Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер /БАРБС/ е учредена е през 2018 г. от водещи компании в бранша.

Основните цели на Асоциацията са подпомагане разработчиците, разпространителите и потребителите на бизнес софтуер при осъществяване на дейността им и защита на техните права и интереси.

БАРБС е заложила в основните си цели стимулиране на лоялна конкуренция между членовете, както и съдействие за повишаване на тяхната професионална квалификация и информираност, в т.ч. и на бизнес партньорите и потребителите на бизнес софтуер.

Асоциацията работи за прилагането на европейски и международни регулации, в т.ч. на утвърдени стандарти и добри бизнес практики в сектора.

НОВИНИ

 

Ясен Танев
Председател на УС
+359 887 311 230