Представяне

 

Кои сме ние?

БАКСОС (Българска асоциация на КСО специалистите) бе създадена през октомври 2018 г. от експерти по Корпоративна социална отговорност и устойчивост, които от години работят за разработването и прилагането на КСО политики в компаниите в България.  

Нашата мисия

През 2018 г. ние осъзнахме необходимостта от стандартизация на професията на КСО специалиста в България. За тази цел създадохме организация, чиято мисия е да подкрепи този призив за действие и да работи с държавните институции за осъществяване на промяната.​

Бизнесът играе проактивна и креативна роля в търсенето и разпознаването на предизикателствата, които се изправят през обществото, и прилага нови / иновативни подходи за тяхното решаване.

Корпоративната социална отговорност и устойчивост са приоритет за безброй компании и организации. Този широк спектър от сектори и професионалисти изисква различни КСО решения и специалности. 

Нашите цели: 

 • Повишаване на обществената информираност и познания за професията и нейните етични норми и стандарти;

 • Създаване и развитие на информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина, както и сътрудничество със сродни национални и международни организации;

 • Осигуряване на  възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения;

 • Създаване на професионална и социална среда на разбиране и позитивно отношение към професията на КСО;

 • Повишаване на качеството на образованието, авторитета, професионалната и социалната значимост и академичните среди преподаване на КСО;

 • Утвърждаване на високи професионални стандарти в практиката на специалистите по корпоративна устойчивост и социална отговорност;

 • Посредничество между държавни, образователни и икономически организации за развитието на професията и средата за нейното упражняване.

Нашите дейности​

 • Провеждане на специализирани изследвания и проучвания и разработване проекти в областта на Корпоративната социална отговорност и устойчивост;

 • Издаване и разпространение на бюлетин, справочници и други образователни и практични наръчници;

 • Обмен на опит с други международни и национални организации и институции;

 • Разработване и изпълнение на проекти;

 • Организиране на  срещи, семинари, обучения и други публични събития на територията на България и в чужбина;

 • Разработване и участие в подобни събития, организирани от други организации, както и в други промоционални дейности;

 • Сътрудничество с държавните институции, стопански и нестопански субекти в страната и чужбина, за да се постигнат целите на Асоциацията.

НОВИНИ