Представяне

НОВИНИ I ЧЛЕНОВЕ I СТРУКТУРА УСТАВ

Българска Морска Камара /БМК/ е създадена през 1993 г. със седалище в град Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международно икономическо сътрудничество, и утвърждаване дух на почтенност в българския морски бизнес.

Членове на БМК са държавни и частни фирми от корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, пристанищата, морските технологии, банки, обслужващи морския бизнес фирми – брокерски, агентийски, пилотски, снабдителски, сървейорски и др.БМК участва активно в национални програми за развитие на морското стопанство, представя на компетентните държавни органи проекти за нормативни актове и следи тяхното прилагане в стопанската област. Информира за актове на нелоялна конкуренция, посредничи при решаване на спорни въпроси и организира постоянен морски арбитражен съд.

Подпомага дейността на своите членове за усъвършенстване на управлението и повишаване ефективността на морския бизнес.

БМК работи за разширяване на участието на търговските дружества в международното морско икономическо сътруничество и за подпомагане и развитие на морския бизнес в страната.Членството в БМК е доброволно. Редовнни членове на БМК могат да бъдат юридически лица, физически лица и съюзи, обединения и сдружения, извършващи морски бизнес. Поради спецификата на БМК членство в нея не могат да имат – държавни органи, синдикати, политически партии, религиозни организации. Приемането на нови членове се извършва след писмена молба.

НОВИНИ I ЧЛЕНОВЕ I СТРУКТУРА УСТАВ