Представяне

Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) е сдружение с идеална цел и обединява търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.От 2005 г. НАФТСО е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS.Като член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българския институт за стандартизация (БИС), сдружението се стреми да защитава интересите на фирмите, занимаващи се с охранителна дейност и/или други услуги за сигурност.

Асоциацията участва активно в работата на Консултативния съвет за сътрудничество към ГД „Национална полиция” - МВР по въпросите на частната охранителна дейност и други обществени органи.

В дейността си Асоциацията все по-резултатно търси взаимодействие със застрахователните дружества, други неправителствени организации и средствата за масово осведомяване за утвърждаване на положителния образ на частния сектор в индустрията за сигурност и за неговото развитие в съответствие с обективните потребности, както и за популяризиране на възможностите и услугите на членуващите в сдружението търговски дружества.

Александър Митев
Председател на УС
0888 477 454