Представяне

Национална Браншова Асоциация „Пожарна и аварийна безопасност (НБА «ПАБ») е основната представителна организация в сферата на пожарната и аварийна безопасност в Република България.

НБА”ПАБ” е доброволна нестопанска неполитическа организация на юридически и физически лица с принос и възможности в подпомагане на дейностите по защита на живота, здравето и имуществото на гражданите и организациите от пожари, аварии и свързаните с тях опасности.

НБА”ПАБ” е юридическо лице, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност с висока обществена значимост в частна полза на своите членове.

НБА”ПАБ” обединява и подпомага търговците, осъществяващи дейност по пожарна и аварийна безопасност.

НБА”ПАБ” е пълноправен член на EUROFEU – европейската организация, обединяваща национални асоциации в областта на пожарната и аварийна безопасност.

НБА”ПАБ” поддържа контакти и си сътрудничи с Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението», с регионалните звена за «Пожарна безопасност и защита на населението» в МВР, с научноизследователски институти, застрахователни дружества, различни обществени организации, органи на държавната и местната власт, средства за масова информация, както и с други неправителствени организации и търговски дружества, свързани с разкриването на опасността и с мерките за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии.

д-р инж. Жоро Илчев
Председател
0886 577 965; 02/929 09 83