Представяне

Съюзът на производители на комбинирани фуражи (СПКФ) е създаден през 1993г. като неправителствена, представителна, национална организация на производителите на комбинирани фуражи, търговците на белтъчни компоненти, на биологичноактивни добавки и на фирми, които осигуряват машини и съоръжения за фуражните предприятия.

Целта на СПКФ е да отстоява и да защитава общите стратегически цели на бранша, включително и от нелоялна конкуренция; да издига престижа на професията и да усъвършенства професионализма на своите членове; да създава единство, солидарност и взаимопомощ при осъществяването на браншови дейности; да популяризира положителния опит на членовете на Съюза в областта на техническия прогрес в производството на комбинирани фуражи, да разпространява и да внедрява научните постижения в производството; да подкрепя и да стимулира развитието на животновъдството и суровинната база за производство на комбинирани фуражи; да представлява членовете си пред държавни, синдикални и други органи и организации в страната и чужбина; да изучава, популяризира и съхранява историята на бранша в Република България. 

● организира и участва в симпозиуми, национални и регионални конференции с или без международно участие, курсове за квалификация, конкурси, изложби, беседи и други; установя контакти, обмяна на опит и информация със сродни браншови организации на професионална и научна основа;
 
● инициира и участва при разработването на проекти за национални програми, закони, стандарти и други актове в областта на производството на комбинирани фуражи и животновъдството, на осигуряването на фуражни суровини и компоненти с оглед защита на интересите на членовете си;
 
● проучва и популяризира на нашия и чуждестранния опит чрез собствени издания и други средства за масово информиране;
 
● организира консултативна и информационна дейност за нуждите на бранша, оказване научно-техническа, правна и друга помощ на своите членове.
 
Съюзът на производителите на комбинирани фуражи е колективен член на Българската стопанска камара, на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и други. Съюзът има представителство в Консултативния съвет по хранене на селскостопанските животни при Министерството на земеделието и храните.
 
Съюзът издава специализираното списание „Фуражи и хранене”, на чиито страници се публикуват новите постижения в областта на технологиите за производство на комбинирани фуражи, отразяват се актуални научни постижения в областта на храненето на различните видове и категории селскостопански животни и птици. Читателите се запознават с качествата и възможностите за използването на биологичните добавки, витаминно-минералните премикси, биоконцентратите и новите източници на протеин.
Елена Цветанова
Председател
0876 916 949