На заседанието си на 28 февруари 2012 г. Съветът за административната реформа одобри Насоки за провеждане на Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от регулаторните режими. Обект на прегледа са регулаторните режими, администрирани от централната власт (лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни, уведомителни).

Каним всички заинтересувани страни - граждани, юридически лица, браншови организации и представители на структурите на гражданското общество да посочат конкретни предложения, свързани с конкретни проблеми от голяма обществена значимост, насочени към:

  1. Премахване на регулаторни режими, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж.
  2. Привеждане на режимите в съответствие с изискванията към режимите, регламентирани в ЗОАРАКСД – лицензионен, регистрационен, разрешение, удостоверение и получаване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие.
  3. Намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса - идентифициране на регулации, за които може да се предложи промяна от по-тежък към по-лек режим по скалата лицензиране – разрешение – регистрация – уведомление.
  4. Намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите, включващи намаляване броя на документите и сроковете за предоставяне на услугата чрез подобряване на работните процеси и подобряване на вътрешноведомствената координация; намаляване на цената, опростяване на процедурите по предоставяне на услугата, подобряване на последващия контрол и инспекционната дейност.


Предложенията може да изпратите, като попълните тази онлайн анкета до 31.05.2012 г.


Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса
Добави мнение