Настоящият документ представлява Пътна карта, която включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс.
За да се постигнат целите в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. е направен преглед и  анализ в следните ключови области:
- съществуващата на ниво ЕС и Република България нормативната уредба, регулираща развитието на електронното управление, респективно правителство;
- съществуващите на ниво ЕС и Република България стратегически документи, които представляват стратегическата рамка за развитието на електронното управление;
- текущо реализирана архитектура на електронното управление в Република България;
- проекти, които текущо се реализират или са планирани за реализация в тази област.
 
На основа на този преглед бе направен първоначален анализ на техническите възможности и характеристики на текущата реализация, за да може да се прецени готовността за бъдещи реализации. По този начин беше определено нивото на съответствие на редица планирани или реализирани инициативи, както от гледна точка задълженията, произтичащи от членството ни в ЕС, така и във връзка с целевото технологично развитие.
 
Дата на откриване: 10.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.2.2016 г.
Контактно лице в БСК: Георги Славов


Проект на Пътна карта за Стратегията за развитие на е-управлението в РБ за периода 2015-2020 г.
Добави мнение