О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(четирима експерти)


По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.


На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,


Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Алабин" № 16-20, тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност: Административен сътрудник, тел.: 987 29 60,


в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура „открит избор" за определяне на изпълнители  (четирима  експерти) за изпълнение на дейности с обект: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите"с

  • Обособена позиция 1: „Разработване на материали за самоподготовка за тестване на дигитална компетентност",
  • Обособена позиция 2: „Разработване на тестови въпроси за дигитална компетентност",
  • Обособена позиция 3: „Разработване на интерактивно мултимедийно съдържание" и
  • Обособена позиция 4: „Разработване на електронни материали за самоподготовка чрез електронна платформа на оценители на компетенции".


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.


Пояснителният документ е публикуван в прикачения по-долу файл, както и на следните интернет адреси:

  • 1. www.az.government.bg- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
  • 2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  • 3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;- (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)


Оферти се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до до 17.00 ч. на 26.09.2011г.


Настоящата обява е публикувана в бр.202/02.09.2011 г. на в. Сега, стр. 18.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура „открит избор” за четирима експерти. Срок - 26 септември!