ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(двама преподаватели и един експерт)

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., .

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Алабин" № 16-20 тел.: 987 29 60, факс:987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.comq лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност: Административен сътрудник, тел.: 987 29 60

 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

 

обявява процедура „открит избор" за определяне на изпълнители (двама преподаватели и един експерт) за изпълнение на дейности с обект: „Провеждане на обучения",

 

с обособена позиция 1: „Избор на преподавател за обучение на оценители  по оценка на длъжностите и определяне на ключови длъжности", обособена позиция 2: „Избор на преподавател за обучение на оценители по разработване и внедряване на компетентностен модел", обособена позиция 3: „Разработване на учебна програма и учебни материали за обучение на оценители.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 

 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. www.az.government.bg- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;

 

Оферти се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до до 17.00 ч. на 28.07.2011 г.


 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК открива процедура за определяне на изпълнител за обучители и един експерт - срок: 28.07.2011 г.