О Б Я В А ЗА ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г, 

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул."Алабин" № 16-20,  адрес за кореспонденция    тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтц на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура «открит избор»,  за определяне на изпълнител/и   за изпълнение на дейности с обект:СЪЗДАВАНЕ НА СЕКТОРНИ КОМПЕТЕНТНОСТНИ МОДЕЛИ"   с

 

Обособена позиция 1. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С- Преработваща промишленост, 24 Производство на основни метали, 25 Производство на метални изделия без машини и оборудване"

Обособена позиция 2. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С-Преработваща промишленост, 26 производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти" 

Обособена позиция 3. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор І -Хотелиерство и ресторантьорство, 55-Хотелиерство"Специализирани форми на туризъм"

Обособена позиция 4. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С Преработваща промишленост, 10 производство на хранителни продукти(месо, пиво, хляб, мляко)"

Обособена позиция 5. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С, 27 Производство на електрически съоръжения"

Обособена позиция 6. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С-Преработваща промишленост,31 производство на мебели"

Обособена позиция 7. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С-Преработваща промишленост, 28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение".

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните Интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110  до 17.00 ч. на 11.04. 2011 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител/и за създаване на секторни компетентностни модели - срок: 11.04.2011 г.